Правила прийому до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії в ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» у 2021 році

1. Загальні положення

Правила прийому до аспірантури ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» на 2021 рік (далі – Правила прийому) розроблені відповідно до Закону України «Про вищу освіту»; Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. №261; Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2021 році (наказ Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 та Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 р. № 1085 (зі змінами); Переліку галузей знань і наукових спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (зі змінами) та наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11. 2015 р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» (зі змінами); постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» (зі змінами); Статуту ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» та Положення про Приймальну комісію ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» (далі – Приймальна комісія), схваленого Вченою радою 22 січня 2021 року (протокол № 01) і затвердженого директором ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України». Правила прийому на 2021 рік діють з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021
року. При необхідності до них вносяться зміни для приведення у відповідність до законодавчих і нормативно-правових документів України, відомчих актів НАН України та установчих документів ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України». Зміни до діючих Правил прийому оформляються у вигляді додатків, вносяться за ухвалою вченої ради і затверджуються наказом директора. ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» оголошує прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії та до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 101 «Екологія».
До аспірантури ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах. Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється згідно із законодавством України на підставі: міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; угод НАН України про міжнародну академічну мобільність; загальнодержавних програм; договорів, укладених ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» з фізичними або юридичними особами. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі чи докторантурі за державним замовленням і не захистила дисертацію або була відрахована достроково, має право на повторний вступ до аспірантури або докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування державі коштів, витрачених на її підготовку, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»). Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки.

2. Вимоги до вступників

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту за освітнім ступенем магістра (спеціаліста). До вступу допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з Правилами прийому. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

3. Фінансування підготовки доктора філософії, доктора наук

Фінансування підготовки докторів філософії та докторів наук у ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» здійснюється за рахунок коштів: державного бюджету України (за державним замовленням), фізичних
чи юридичних осіб (на умовах контракту), грантів, отриманих ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» на проведення наукових досліджень, за якими передбачається також підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

4. Строки та порядок прийому документів, вступних іспитів та зарахування на навчання

4.1. Прийом документів, вступні іспити та зарахування вступників для здобуття ступеня доктора філософії проводяться у строки, визначені розпорядженням Президії НАН України.
4.2. Інформація про строки прийому документів висвітлюються в оголошенні про прийом до аспірантури ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України», яке розміщується на веб-сайті установи та (при потребі) може надсилатися до профільних установ і навчальних закладів.
4.3. Терміни прийому документів для вступу до аспірантури ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» (дні тижня та години): понеділок-п’ятниця – з 10.00 год. до 17.00 год.; субота, неділя – вихідні дні. Обідня перерва з 13.00 до 13.30.
4.4. Строк здачі вступних іспитів встановлюється згідно з визначеними розпорядженням Президії НАН України термінами, затверджується наказом директора та оприлюднюється шляхом розміщення інформації на веб-сайті ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України».
4.5. Вступні іспити з іноземної мови вступники до аспірантури ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» здають у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ, 01001) за розкладом, визначеним для наукових установ розпорядженням Президії НАН України.
4.6. Інформація про строки, час і місце проведення вступних іспитів та про строки зарахування до аспірантури ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» доводиться до кожного зі вступників у індивідуальному порядку в письмовій формі (звичайною або електронною поштою).
4.7. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі про вищу освіту, за рішенням приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування у вигляді співбесід за затвердженими програмами відповідно до напрямів спеціалізації.

5. Перелік документів, що подаються вступниками

5.1. Вступники до аспірантури подають такі документи:
заяву на ім’я директора ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» про прийом до аспірантури з візою передбачуваного наукового керівника;
копію диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації;
особовий листок з обліку кадрів із фотографією;
медичну довідку форми 086/о;
копію сертифіката тестів з іноземної мови рівня не нижче B2 (при наявності);
ксерокопії публікацій за спеціальністю (при наявності) та документів на винаходи (при наявності);
дослідницьку пропозицію за обраною спеціалізацією, у якій обґрунтовується вибір тематики майбутньої дисертаційної роботи, підготовлену відповідно до вимог (додаток 2) або реферат з відгуком передбачуваного наукового керівника;
три фотокартки розміром 3х4 см;
копію паспорта (сторінки 1-2 і сторінка з відомостями про місце реєстрації) або іншого документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство України»);
копію ідентифікаційного коду (ІПН);
військовий квиток (посвідчення офіцера) (для військовозобов’язаних).
Особи, які здобули вищу освіту за кордоном, до копії диплома обов’язково додають:
свідоцтво компетентного органу про визнання документа про вищу освіту відповідно до вимог «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015.
оригінали паспорта (документа, що заміняє паспорт),
диплома про вищу освіту, сертифіката тестів з іноземної мови пред’являються вступниками особисто.
Подані вступниками міжнародні сертифікати з іноземної мови, що засвідчують рівень В2 або вищий, до початку вступних випробувань можуть направлятися для проведення експертизи на відповідні кафедри Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України.
Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі (ад’юнктурі) за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України №658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).

6. Умови допуску до вступних іспитів для вступу в аспірантуру

6.1. Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» (далі – Приймальна комісія), головою якої є директор установи.
6.2. Вимоги до складу, строків повноважень, обов’язків і умов роботи Приймальної комісії визначаються Положенням про Приймальну комісію ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України», що затверджується наказом директора.
6.3. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься Приймальною комісією за результатами розгляду висновку передбачуваного наукового керівника та наукової пропозиції претендента, а також поданих ним наукових праць (при наявності). Приймальна комісія може призначати співбесіду зі вступником та презентацію ним його наукової пропозиції. Якщо висновок передбачуваного наукового керівника, результати співбесіди і розгляду наукової пропозиції не дають підстав рекомендувати претендента до вступу в аспірантуру, він (претендент) не допускається до вступних іспитів.
6.4. Приймальна комісія може відмовити вступнику в допуску до складання вступних іспитів до аспірантури в разі неподання у встановлений термін усіх або окремих документів.
6.5. Працюючим особам, які за рішенням Приймальної комісії допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, надається довідка для отримання додаткової оплачуваної відпустки з розрахунку 10 днів на кожний іспит згідно ст. 216 Кодексу законів про працю України.
6.6. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» в день прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

7. Організація та проведення вступних іспитів до аспірантури

7.1. Вступники до аспірантури ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі відповідної програми освітнього рівня магістра з обраної спеціальності та іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).
7.2. Додаткові вступні випробування для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі магістра, призначаються рішенням приймальної комісії
протягом трьох робочих днів від дня подання документів вступником. Повідомлення про таке рішення направляється вступнику не пізніше наступного робочого дня після його прийняття. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.
7.3. Оцінка вступного іспиту зі спеціальності здійснюється за п’ятибальною системою. Вступник, який отримав зі спеціальності оцінку нижче трьох балів до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі на навчання за державним замовленням не допускається.
7.4. Вступник, який підтвердив свій рівень знання мови дійсним сертифікатом тестів на рівні не нижче В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
7.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у визначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як «незадовільно», до участі в наступних вступних іспитах не допускаються.
7.6. Повторне складання вступних іспитів не дозволяється. Результати вступних випробувань дійсні для вступу до аспірантури протягом одного календарного року.
7.7. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються директором ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» з числа провідних учених – докторів та кандидатів наук.

8. Умови зарахування до аспірантури

8.1. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури Приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника індивідуально.
8.2. Зарахування на загальних підставах проводиться за сумою балів, отриманих за вступні іспити.
8.3. У разі одержання однакової кількості балів за результатами складання вступних іспитів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники які:
отримали вищий бал за результатами складання іспиту зі спеціальності;
мають наукові публікації у фахових виданнях;
мають сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що підтверджує знання не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічний рівень;
мають стаж роботи за фахом.
8.4. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на навчання за держзамовленням, мають право на зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб (за контрактом).
8.5. Прийом на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб (за контрактом) здійснюється у межах ліцензованого обсягу. Обсяг прийому на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб визначається як різниця між ліцензованим обсягом та кількістю осіб, прийнятих на навчання за держзамовленням. Цей обсяг може коригуватися з урахуванням фактичного виконання державного замовлення протягом року.
8.6. Про рішення приймальної комісії вступник повідомляється протягом п’яти робочих днів від дати прийняття рішення шляхом надсилання повідомлення засобами електронного, мобільного або поштового зв’язку.
8.7. Апеляції за результатами вступних іспитів розглядає апеляційна комісія, яка виконує свої функції згідно з Положенням про апеляційну комісію ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України».
8.8. Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора на підставі рішення Приймальної комісії. Дослідницька пропозиція, висновок передбачуваного наукового керівника, записи, зроблені на вступному іспиті зі спеціальності та під час додаткових випробувань (у випадку їх проведення), інші письмові роботи вступників до аспірантури, які не були прийняті на навчання, зберігаються в ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» не менше одного року, після чого знищуються, про що складається акт.
8.9. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера подаються вступником особисто в десятиденний термін після зарахування на навчання.
8.10. Особи, які вступають на навчання до аспірантури за державним замовленням повторно, після їх зарахування подають документ, що підтверджує повне або часткове відшкодування коштів до державного бюджету в розмірі, обчисленому в установленому порядку. Аспірант, який не подав зазначеного документа у визначений термін, підлягає негайному відрахуванню з числа здобувачів вищої освіти за держзамовленням.
8.11. Розмір стипендії аспірантам, які навчаються за держзамовленням, встановлюється згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення») та на підставі відповідних розпоряджень Президії НАН України. Особам, що навчаються в аспірантурі за контрактом, міжнародними договорами, грантами тощо призначення стипендій здійснюється згідно з умовами відповідних угод та Правилами призначення академічних стипендій в ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України».