Освітні програми, що виконуються в ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України», та перелік освітніх компонентів, що передбачені освітньою програмою

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з природничих наук (101 Екологія) здійснюється в аспірантурі ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» за освітньо-науковою програмою за спеціальністю 101 «Екологія» та навчальним планом, що затверджені Вченою радою Інституту (протокол № 3 від 4 березня 2021 р.). Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складається з освітньої і наукової складових. При формуванні індивідуального плану підготовки в аспірантурі враховуються всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, передбачених освітньо-науковою програмою, оволодіння методологію науково-педагогічної діяльності. Крім того, здобувач повинен провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, науково-методичне та практичне значення, та захистити дисертаційну роботу у спеціалізованій вченій раді.

Індивідуальний навчальний план аспіранта містить перелік дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що становить 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС освітньої складової освітньо-наукової програми. Загалом варіативна складова програми складає 65% (26 кредитів ЄКТС). Аспіранти вибирають навчальні дисципліни, пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодження із своїм науковим керівником та керівником аспірантури. Загальний обсяг освітньої складової становить 40 кредитів ЄКТС. Строк навчання 4 роки.

Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Дисертація на здобуття доктора філософії з природничих наук (екологія) є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язанням актуального наукового завдання Індивідуальний план наукової роботи аспіранта містить загальний план підготовки дисертаційного дослідження протягом всього періоду навчання і щорічні плани, складені на основі загального плану. В індивідуальному плані наукової роботи аспіранта визначається обсяг досліджень, графік їх проведення, стан підготовки дисертаційної роботи, наукових публікацій, апробації результатів дисертаційної роботи на наукових конференціях, семінарах.

Контроль роботи аспіранта здійснюється через поточну (семестрова та річна) атестацію науковим керівником та науково-дослідним підрозділом. Заключна атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з природничих наук (екологія) здійснюється відповідною спеціалізованою вченою радою на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертацій. Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначається науковим керівником (керівниками) та виявляється на розширеному семінарі засідання науково-дослідного підрозділу за затвердженою в ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» процедурою. Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану. Здобувач має право на вибір спеціалізованої вченої ради.