Публікації НЦЕБМ НАН України за 2007 р.

 1. Колесніченко О.В., Клюваденко А.А., Мельничук М.Д., Григорюк І.П., Яворовський П.П., Фуджіянг Сонг. Біотехнологічні аспекти введення в культуру in vitro каштана їстівного (Castanea sativa Mill.) // Доп. НАН України. - 2007.- №5.-С.159-164 (Біотехнологія).
 2. Колесніченко О.В., Григорюк І.П., Грохольський В.В. Морозостійкість пагонів сіянців каштана їстівного (Castanea sativa Mill.) та гіркокаштана звичайного (Aesculus hippocastanum L.) // Науковий вісник НАУ. - 2007. - №105.-С.13-19 (Екологія).
 3. Лихолат Ю.В., Григорюк І.П., Балалаєв О.К., Пелипенко О.О., Яворовський П.П. Акумуляція важких металів в органах квітково-декоративних рослин за різних екологічних умов // Доп. НАН України. - 2007. - №7. - С.203-207 (Екологія).
 4. Григорюк І.П., Машковська С.П., Яворовський П.П., Серга О.І. Реакція сіянців гіркокаштана звичайного (Aesculus hippocastanum L.) на високотемпературний стрес та способи її регуляції // Науковий вісник НАУ. - Частина 1. - 2007. - Вип.107. - С.171-177(Екологія).
 5. Григорюк І.П., Мигаль А.В., Кишко К.М., Яворовський П.П. Наукові основи підвищення адаптивного потенціалу гіркокаштана звичайного (Aesculus hippocastanum L.) в антропогенно зміненому середовищі (Практичні рекомендації). - Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2007. - 32с.
 6. Байрак О.М., Самородов, Панасенко Т.В. Парки Полтавщини: історія створення, сучасний стан дендрофлори, збереження і розвиток. - Полтава: Верстка, 2007. - 274 с. (7 ум. дк.арк.)
 7. Байрак О.М. Особливості рослинності фітоценохоріонів Лівобережного Придніпров'я // Збірник наукових праць Полтавського педагогічного університету. Екологія: біологічні науки. Вип.7. Полтава, 2007. (0,5 ум. дк.арк.)
 8. Байрак О.М. Еталони степів XXI століття: продовження традицій В.В. Докучаєва на Полтавщині. У кн.: В.В. Докучаєв і Полтавщина: факти, документи, бібліографія. Уклад. Самородов В.М., Кигим С.Л. /Наук. Ред. К.М. Ситник. - Полтава, Верстка, 2007. - С. 154-166. (0,6)
 9. Байрак О.М. Науково-освітній та природоохоронний потенціал Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (м. Київ) / Екологічний вісник, №3 (43), 2007. - С. 17-19. (0,4)
 10. Байрак О.М., Самородов В.М., Панасенко Т.В. Стан охорони рідкісних видів дендрофлори у парках Полтавщини / Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження: історія і сучасні проблеми. Матер. міжнар. конф., присв. 200-річчюКременкецького бот саду. - Кременець-Тернопіль, 2007. - С. 35-36. (0,1)
 11. Байрак Е.Н., Самородов В.Н., Панасенко Т.В . Вековые деревья охраняемых парков Полтавской области (Украина). Биологическое разнообразие. Интродукция растений. / Матер. межд. наук. конф. (5-8 июня 2007). - С-Петербург, 2007 - С. 106-107. (0,1)
 12. Байрак О.М., Самородов В.М., Панасенко Т.В. Устимівський дендропарк - осередок інтродукції цінних рослин на Полтавщині і в Україні / Матер. міжн. наук. конф. „Інтродукція на початку 21 століття: історія, досягнення та перспективи". - К., 2007. - С. 329-333. (0,1)
 13. Байрак О.М., Криворучко Т.В. Перспективи збереження степових фітосистем Полтавщини / Матеріали міжрегіональної наук.-практ.конф. "Еколого-економічні, правові та соціальні аспекти охорони навколишнього середовища (травень, 2007). - Полтава, 2007. - С. 22-24. (0,1)
 14. Байрак О.М., Лавріненко С.І., Воробйова Н.П. Структура перспективної екологічної мережі Полтавщини / Матеріали міжрегіональної наук.-практ.конф. "Еколого-економічні, правові та соціальні аспекти охорони навколишнього середовища (травень, 2007). - Полтава, 2007. - С. 3-6. (0,1)
 15. Байрак О.М. Розбудова парку в Омельнику / Світ довкілля (Кременчуцький міський екологічний бюлетень). - Вип. 8, 2007. - С. 12. (0,05)
 16. Байрак О.М. Від редактора / Зб.наук. праць „Науковий і освітньо-виховний потенціал Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка. Вип. 1. Колекційно-експозиційні ділянки." - Полтава: Верстка, 2007 - С. 3-5. (0,1)
 17. Байрак О.М., Дубровський Ю.В. Роль заповідного лісового масиву „ Феофанія" у збереженні рідкісних та охоронюваних видів рослин і тварин в умовах мегаполісу // Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник статей учасників Міжнародної науково-практичної конференції 27-29 листопада. Т. 2. - Житомир: П П Рута, 2007. С.5 - 7. (0,1 )
 18. Дубровський Ю.В., Дубровська Л.Д., Зуб Л.М. Розведення Цибулі ведмежої на вологих грабово-кленових фаціях Голосіївського лісу // Екологія Голосіївського лісу. Монографія. - К.: Фенікс, 2007. - С. 101 - 106.
 19. Зуб Л.М., Дубровський Ю.В., Савицький О.Л. Особливості екологічного стану каскадів руслових ставків Голосіївського лісу // Екологія Голосіївського лісу. Монографія. - К.: Фенікс, 2007. - С. 302 - 308.
 20. Дубровський Ю.В., Бабко Р.В., Дубровська Л.Д. Оцінка стану річки Ворскли в районі впадіння р. Охтирк. / Збірник наукових праць Полтавського педагогічного університету. Екологія: біологічні науки. Вип.7. Полтава, 2007.
 21. Дубровский Ю.В., Некрасова О.Д. Анализ видового богатства позвоночных в угодьях прудовых хозяйств // Биоразнообразие и роль животных в экосистемах: Материалы IV Международной научной конференции. - Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 2007. - С. 17 - 19.
 22. Богданович Л.В. Потенції стромальних клітин кісткового мозку щурів під впливом механічного навантаження за результатами експериментів in vitro. // Український морфологічний альманах, науково-практичний журнал, Луганськ. - 2007, том 5.- № 2. - С.7-8
 23. Мартинюк О.О. Залежність будови оболонки пилкових зерен деяких покритонасінних рослин від будови поверхні і приймочки. //Вісник Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка. - 2007. - Вип.12-14. - С.152-157.
 24. Маритинюк О.О. Типи рослинних угрупувань мішаних сосново-широколистних лісів Східного Техасу (США). /Зб.статей учасників Міжнар. наук.-практ.конф. 27-29 лист.2007 р. Житомир. - 2007. - Т.2. - 78-80.