Відділ динаміки популяцій

Про відділ
Відділ динаміки популяцій

Створено 2 січня 2012 року. Працює три кандидати наук, молодший науковий співробітник і інженер.

population_dynamics@ukr.net

У відділі проводяться комплексні дослідження структурних та функціональних параметрів популяцій видів рослин, грибів та тварин, адаптаційних процесів популяцій і оцінка екологічних ніш модельних видів за екологічними факторами в різних умовах антропогенної трансформації навколишнього середовища на фоні кліматичних та едафічних змін. Вивчення комплексу адаптацій популяцій синантропних видів рослин, макроміцетів (на прикладі родин Agaricales, Pezizales, Polyporales, Phallales та інш.), птахів (на прикладі родини Coraciiformes, Upupiformes та інш.) залежно від ступеню антропогенної трансформації біотопу.

У відділі динаміки популяцій в мегаполісі проводяться комплексні дослідження структурних та функціональних параметрів популяцій видів рослин, грибів та тварин, адаптаційних процесів популяцій і оцінка екологічних ніш модельних видів за екологічними факторами в різних умовах антропогенної трансформації навколишнього середовища на фоні кліматичних та едафічних змін.

Публікації:

 • Блінкова О.І. Стан лісових екосистем пам'ятки природи Криму «Урочище Семідвір'є» в умовах антропогенного впливу / О.І. Блінкова // Науковий вісник НУБіП. - 2009. - №4. - Ч. 1. - С. 166-171.

 • Блінкова О.І. Аналітичний огляд методів оцінки стану лісових екосистем під впливом антропогенної діяльності / О.І. Блінкова // Агроекологічний журнал. - 2010. - № 4. - С 63-71.

 • Блінкова О.І. Стан лісової екосистеми гідрологічного заказника
  «Хапхал» в умовах рекреаційного впливу / О.І. Блінкова // Питання біоіндикації та екології - Запоріжжя, 2011. - Вип. 16, № 1. - С. 25-32.

 • Іваненко О.М. Афілофороїдні гриби Голосіївського лісу // Укр. бот. журн., 2011. - 67, № 2. - С. 122-128;

 • Іваненко О.М., Дудка І.О. Фітосанітарний стан лісових ценозів НПП "Голосіївський" // Екологічний вісник, 2011. - №3. - С.28-29;

 • Іваненко О., Джаган В. Афілофороїдні гриби на території регіонального ландшафтного парку "Трахтемирів" // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, біологія, 2011. - Вип. 58. - С.29-32.

 • Іваненко О.М. Афілофороїдні гриби - збудники стовбурових гнилей в НПП "Голосіївський" та РЛП "Трахтемирів" // Флорологія та фітосозологія. - Т.2. - Київ: Фітон, 2011. - С. 304-307.

 • Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України: Монографія в 2-х томах. - Т.2. Науково-методичні основи збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві. - Розділ 8. Теоретико-методологічні засади збалансованого використання лісових ресурсів агросфери за природно-кліматичними зонами України / В.В.Лавров, О.І. Блінкова, Н.В. Мірошник , С.О. Задачина // . - К.:ДІА. - 130-155 с.

 • Ромащенко К.Ю., Дідух Я.П., Пашкевич Н.А. Синфітоіндикаційна оцінка еконіш видів роду Pinus L. України // Укр. ботан. журн. - 2004. - 61. - № 2. - С. 134-144.
  Пашкевич Н.А. Фенотипічна мінливість хвої видів роду Pinus L. на території України // Укр. ботан. журн. - 2005. - 62. - № 5. - С. 657-665.

 • Пашкевич Н.А., Фіцайло Т.В. Синантропна рослинність трансформованих біотопів Чернігівщини // Укр. ботан. журн. - 2009. - 66. -№2. - С. 38-47.

 • Екофлора України: Том 6: Limoniaceae, Paeoniaceae, Clusiaceae, Elatinaceae, Violaceae, Cistaceae, Cucurbitaceae, Primulaceae, Thymelaceae, Tiliaceae, Valvaceae, Ericaceae, Pyrolaceae, Monotropaceae, Empetraceae. // Кол. авторів: Дідух Я.П., Коротченко І.А., Фіцайло Т.В., Бурда Р.І., Мойсеєнко І.І., Пашкевич, Н.А., Якущенко Д.М., Шевера М.В. -К.: Фітосоціоцентр, 2010. - 421 с.

 • Біотопи лісової та лісостепової зон України / Ред. чл.-кор. НАН України Дідух Я.П. // Кол. авторів: Дідух Я.П., Фіцайло Т.В., Коротченко І.А., Якущенко Д.М., Пашкевич, Н.А.- Київ, - 2011. - 350 с.

 • Пашкевич Н.А., Блінкова О.І., Козинятко Т.А. Еколого-ценотичні особливості популяції Schoenus ferrugineus L. на території Дермансько-Острозького національного природного парку // Заповідна справа в Україні. - 2013. - Т. 19, вип. 1. - С. 114-119.

 • Фурдичко О.І. Словник-довідник за агроекології і природокористування. Друге видання / О.І. Фурдичко, Алімов С.І., Андрющенко А.І., Блінкова О.І., Бондар О.І. та ін.. - К: ТОВ «ДІА», 2012 - 336 с.

 • Шупова Т.В. Стан популяцій ракшоподібних птахів та одуда як індикатор змін природного середовища // Агроекологічний журнал. 2011. - № 3. - С. 17-21.

 • Шупова Т.В. Экологические особенности обыкновенного зимородка (Alcedo аtthis L.), способствующие его приспособлению к обитанию в трансформированных ландшафтах // Сомовская библиотека. Выпуск 1. - Экология птиц: виды, сообщества, взаимосвязи. Труды научной коференции, посвященной 150-летию со дня рождения Н.Н. Сомова (1861-1923) 1-4 декабря 2011г., Харьков, Украина. - Книга 2. - Харьков. - 2011. - С. 258-266.

 • Шупова Т.В. Пример использования птиц в качестве индикаторов благополучия экосистемы // Современная биология: вопросы и ответы. Материалы I междунар. науч. конф. 20- 21 января 2012 г. Санкт-Петербург. - Петрозаводск: ПетроПресс, 2012. - С. 183-189.

 • Шупова Т.В. Обитание удода (Upupa epops L.) в условиях антропической трансформации ландшафтов // Экосистемы, их оптимизация и охрана 2012. - Вип.7. - С. 90-97.

 • Шупова Т.В. Трансформация орнитокомплекса модельного ландшафта степи Украины // Материалы международной научно-практической конференции «Сохранение степных и полупустынных экосистем Евразии», Алматы (Казахстан) 12-14 марта 2013. - С.53.

 • Boratynska K., Pashkevich N. Variability in needle traits of Pinus mugo Turra in the Ukrainian Carpathians // Acta Soc. Bot. Pol. 70, 2001., 3:181-186.

ПІБ
Посада, вчене звання, науковий ступінь
Старший науковий співробітник | С.н.с. | К.б.н.

Шупова Тетяна Віталіївна

Шупова Тетяна Віталіївна
Посада
Старший науковий співробітник
Вчене звання
С.н.с.
Науковий ступінь
К.б.н.
Телефон
(044) 494-14-48
Загальні інформація

Бібліографічна довідка. За освітою викладач біології та хімії. Закінчила Криворізький державний педагогічний інститут. Працювала керівником гуртка «Юні екологи» станції юних натуралістів за авторською програмою. Керувала дослідними роботами учнів Малої академії наук. Викладала дисципліни «Зоопсихологія», «Основи біології та генетики людини», «Антропосоціогенез». У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.16 «Екологія» за темою: Екологія ракшоподібних (Coraciiformes) та одудоподібних (Upupiformes) птахів в умовах Степу України.

Науковими інтересами є дослідження екології та етології птахів у природних умовах існування.

Сфера діяльності: дослідження адаптації птахів до впливу антропічних факторів, синантропізації та урбанізації птахів, можливостей та перспектив існування птахів у трансформованому ландшафті.

Публікації
 • Численность и биотопическое распределение зимородка (Alcedo atthis L.) в естественных и нарушенных ландшафтах Среднего Поднепровья // Доповіді Національної Академії Наук України. 2000. № 3. – С. 185–187.
 • О современном состоянии численности сизоворонки (Coracias Garrulus) // Вісник Дніпропетровського університету, серія біологія, екологія. – 2001. – Випуск 9. Том 2.
 • Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis) в условиях степной зоны Украины // Проблемы изучения и охраны животного мира в природных и антропогенных экосистемах. Материалы международной научной конференции, посвященной 50-летию со дня опубликования региональной сводки «Животный мир Советской Буковины» г. Черновцы, 13 ноября 2009 г. – Черновцы. – ДрукАрт – 2010. – С. 127–129.
 • Ракшеобразные (Coraciiformes) и удодообразные (Upupiformes) птицы в условиях степной зоны Украины // Биодиверситиология: современные проблемы  сохранения биологического разнообразия. Материалы ІІ Международной научно-практической конференции. – Чебоксары. – 2010. – С. 39–41.
 • Ракшеобразные (Coraciiformes) и удодообразные (Upupiformes) птицы в условиях агроландшафтов степной зоны Украины // Агроекологічний журнал.Спец. випуск. – 2011.
 • Стан популяцій ракшоподібних птахів та одуда як індикатор змін природного середовища // Агроекологічний журнал. 2011. – № 3. – С. 17–21.
 • Экологические особенности обыкновенного зимородка (Alcedo аtthis L.), способствующие его приспособлению к обитанию в трансформированных ландшафтах // Сомовская библиотека. Выпуск 1. – Экология птиц: виды, сообщества, взаимосвязи. Труды научной коференции, посвященной 150-летию со дня рождения Н.Н. Сомова (1861–1923) 1–4 декабря 2011г., Харьков, Украина. – Книга 2. – Харьков. – 2011. – С. 258–266.
 • Пример использования птиц в качестве индикаторов благополучия экосистемы // Современная биология: вопросы и ответы. Материалы I междунар. науч. конф. 20– 21 января 2012 г. Санкт-Петербург. – Петрозаводск: ПетроПресс, 2012. –  С. 183–189.
 • Обитание удода (Upupa epops L.) в условиях антропической трансформации ландшафтов // Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2012. – Вип.7. – С. 90–97.
 • Эволюция орнитокомплексов балочного ландшафта севера степи Украины // Современные проблемы биологической эволюции: материалы II Международной конференции. 11–14 марта 2014, г. Москва. – М. : ГДМ, 2014. – С. 373–375.
 • Роль естественных биотопов в адаптации вяхиря (Сolumba palumbus L.) к синантропному способу гнездования // Матер. IV междунар. научно-практич.конф. «Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов», Волгоград, 15–19 сентября 2014 г.– Волгоград: Волгоградское научное из-во, 2014. –  С. 116–123.
 • Адаптация горихвостки-чернушки (Phoenicurus ochruros)  к условиям Центральной Украины // Матер.междунар. научно-практич. конф. «Ареалы, миграции и другие перемещения диких животных». – 25–27 ноября 2014 г. Владивосток. – С. 381–391.
 • Орнитофауна селитебной зоны Киева // Вестник Харьковского национального университета им. Каразина. – 2014. –  Вип. 21 – С. 83–91.
Молодший науковий співробітник

Іваненко Олександра Миколаївна

Іваненко Олександра Миколаївна
Посада
Молодший науковий співробітник
Телефон
(044) 494-14-48
Факс
(097) 895-57-32
Загальні інформація

Дата народження: 21 вересня 1984 року

Вища освіта: 2002 - 2008 рр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, біологічний факультет, кафедра ботаніки. Спеціальність "Ботаніка", кваліфікація - магістр біології, ботанік нижчих рослин, викладач біології. Диплом магістра з відзнакою.

Досвід роботи: 1.11.2008 - 1.11.2011 рр. Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, відділ мікології. Член Українського ботанічного товариства та Ради молодих учених. Посада - аспірант. Спеціальність: 03.00.21 - мікологія. Тема дисертаційного дослідження: Афілофороїдні гриби Київського плато.

Сфера діяльності: екологія ксилотрофних макроміцетів.

Наукові інтереси: консортивні зв'язки ксилотрофних макроміцетів в природних умовах та в умовах антропогеннотрансформованого середовища.

Ключові слова: афілофороїдні гриби, консортивні зв'язки

Публікації

Основні наукові праці:

 1. Іваненко О. М., Дудка І. О. Афілофороїдні гриби - збудники хвороб деревних порід національного природного парку "Голосіївський" (м. Київ) у постчорнобильський період // Збірник статей за матеріалами міжнар. наук. конф., 17-18 грудня 2010 р., Чернігів, Україна / Чернігів. нац. пед. ун-т. ім. Т.Г. Шевченка, Чернігів. обл. орг. Всеукр. екол. ліги. - К.: Фітосоціоцентр, 2010. - С. 89-96;

 2. Іваненко О. М. Афілофороїдні гриби Голосіївського лісу // Укр. бот. журн., 2011. - 67, №2. - С. 122-128;

 3. Іваненко О. М., Дудка І. О. Фітосанітарний стан лісових ценозів НПП "Голосіївський" // Екологічний вісник, 2011. - №3. - С. 28-29;

 4. Іваненко О., Джаган В. Афілофороїдні гриби на території регіонального ландшафтного парку "Трахтемирів" // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, біологія, 2011. - Вип. 58. - С. 29-32;

 5. Іваненко О. М. Афілофороїдні гриби - збудники стовбурових гнилей в НПП "Голосіївський" та РЛП "Трахтемирів" // Флорологія та фітосозологія. - Т.2. - Київ: Фітон, 2011. - С. 304-307;

 6. Іваненко О. М. Консортивні зв'язки афілофороїдних грибів Київського плато // Экосистемы, их оптимизация и охрана, 2012. - Вып. 7. - С. 167-178;

 7. Іваненко О. М. Афілофороїдні гриби біотопів Київського плато (прийнято до друку Українським ботанічним журналом).

Перелік всіх наукових праць:

Тези:

1) Иваненко А. Н. Афиллофороидные базидиомицеты, депонированные в Национальном гербарии Украины (KW) // Иммунопатология, аллергология, инфектология. - Москва, 2009. - №1. - С. 11;
2) Іваненко О. М. Стан вивченості афілофороїдних базидіоміцетів Правобережного Лісостепу України // Матеріали V міжнародної наук. конф. студ. та аспір. - Львів: Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, 2009. - 1. - С. 13-14;
3) Іваненко О. М. Знахідка Trametes suaveolens (L.) Fr. у Канівському природному заповіднику // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. "Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі" (11-12 лютого 2010 р., м. Полтава) - Полтава: Друкарська майстерня, 2010. - С. 192-193; 
4) Іваненко О. М. Історія вивчення та таксономічний склад афілофороїдних грибів Київського плато // Матеріали Міжнародної конф. мол. учених (21-25 вересня 2010 р., м. Ялта) - Сімферополь: ВД "АРІАЛ", 2010. - С. 65-66. (Представлено доповідь);
5) Іваненко О. М. Поширення афілофороїдних грибів у різних лісових ценозах регіонального ландшафтного парку "Трахтемирів" // Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 роки (Матеріали Всеукраїнської наук. конф., Київ, 6-8 квітня 2011 р.) Під ред. І.О. Дудки та С.Я. Кондратюка. - Київ: Ін-ут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, 2011. - С. 187. (Представлено доповідь);
6) Іваненко О. М. Нові та рідкісні види афілофороїдних грибів Київського плато // Матеріали Міжнародної конф. мол. учених (9-13 серпня 2011 р., м. Березне) - Київ: ТОВ "Лазурит-Поліграф", 2011. - С. 28-29. (Представлено доповідь);
7) Іваненко О. М. Афілофороїдні гриби лісових ценозів Київського плато // Матеріали ХІІІ з'їзду Українського ботанічного товариства (19-23 вересня 2011 р., м. Львів). - Львів: ТзОВ "Простір М", 2011. - С. 287. (Представлено доповідь);
8) Іваненко О. М. Консортивні зв'язки афілофороїдних грибів Київського плато // Биоразнообразие и устойчивое развитие: Тезисы докладов ІІ Международной научно-практической конференции (Симферополь, 12-16 сентября 2012 г.) - Симферополь, 2012. - С. 67-69. (Представлено доповідь).
9) Іваненко О. М. Макроміцети парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Феофанія" // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (Ужгород, 19-23 вересня 2012 р.). - Ужгород: ФОП Бреза А. Е., 2012. - С. 29-30.
Представлено доповідь "Афілофороїдні базидіоміцети, паразити деревних насаджень столиці" на Всеукраїнському семінарі "Охорона стародавніх дерев" (10-11 квітня 2010 р., м. Київ).

Статті:

1) Іваненко О. М. Афілофороїдні базидіоміцети з Betula pendula Roth, зібрані в Голосіївському національному природному парку // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю ПЗ "Медобори" (26-28 травня 2010 р., смт. Гримайлів). - Тернопіль: Підручники та посібники, 2010. - С. 339-341;
2) Іваненко О. М., Дудка І. О. Афілофороїдні гриби - збудники хвороб деревних порід національного природного парку "Голосіївський" (м. Київ) у постчорнобильський період // Збірник статей за матеріалами міжнар. наук. конф., 17-18 грудня 2010 р., Чернігів, Україна / Чернігів. нац. пед. ун-т. ім. Т.Г. Шевченка, Чернігів. обл. орг. Всеукр. екол. ліги. - К.: Фітосоціоцентр, 2010. - С. 89-96. (Представлено доповідь);
3) Іваненко О. М. Афілофороїдні гриби Голосіївського лісу // Укр. бот. журн., 2011. - 67, №2. - С. 122-128;
4) Іваненко О. М., Дудка І. О. Фітосанітарний стан лісових ценозів НПП "Голосіївський" // Екологічний вісник, 2011. - №3. - С. 28-29; 
5) Іваненко О., Джаган В. Афілофороїдні гриби на території регіонального ландшафтного парку "Трахтемирів" // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, біологія, 2011. - Вип. 58. - С. 29-32.
6) Іваненко О. М. Афілофороїдні гриби - збудники стовбурових гнилей в НПП "Голосіївський" та РЛП "Трахтемирів" // Флорологія та фітосозологія. - Т.2. - Київ: Фітон, 2011. - С. 304-307.
7) Іваненко О. М. Консортивні зв'язки афілофороїдних грибів Київського плато // Экосистемы, их оптимизация и охрана, 2012. - Вып. 7. - С. 167-178.
8) Іваненко О. М. Афілофороїдні гриби біотопів Київського плато (прийнято до друку Українським ботанічним журналом)

Провідний інженер

Березніченко Юлія Глібівна

Березніченко Юлія Глібівна
Посада
Провідний інженер
Телефон
(044) 494-14-48
Загальні інформація

В 2010 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, біологічний факультет, кафедра зоології. Повна вища освіта за спеціальністю "Зоологія", кваліфікація - магістр біології. Диплом з відзнакою.