Відділ фітоекології

ПІБ
Посада, вчене звання, науковий ступінь
Заступник директора з наукової роботи | Доцент | Д.б.н.

Нецветов Максим Вікторович

Посада
Заступник директора з наукової роботи
Вчене звання
Доцент
Науковий ступінь
Д.б.н.
Старший науковий співробітник | Доцент | К.б.н.

Бойко Сергій Михайлович

Посада
Старший науковий співробітник
Вчене звання
Доцент
Науковий ступінь
К.б.н.
Телефон
(044) 526-18-66
Науковий співробітник | к. геогр. н.

Конякін Сергій Миколайович

Конякін Сергій Миколайович
Посада
Науковий співробітник
Науковий ступінь
к. геогр. н.
Телефон
(044) 526-19-18
Загальні інформація

Короткі біографічні дані: У 2008 році закінчив Черкаський державний технологічний університет та отримав диплом із відзнакою за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» з правом викладання екології в освітніх закладах. Навчався в аспірантурі природоохоронного факультету Одеського державного екологічного університету (2009-2013 рр.). В 2015 р. захистив дисертацію на тему: «Регіональна екомережа Черкаської області: географічні засади формування і розвитку» зі спеціальності 11.00.11 «конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів».

Основні етапи роботи:

2008-2009 рр. – інженер 1-ї категорії сектора екології технічної служби Одеської залізниці;

2009-2010 рр. – завідувач відділу екологічної експертизи газети «Час пік»;

2010-2011 рр. – молодший науковий співробітник Центру заповідної справи, рекреації та екотуризму Державної екологічної академії післядипломної освіти й управління;

2014-2019 рр. – молодший науковий співробітник відділу фітоекології в ДУ «ІЕЕ НАН України».

З березня 2019 р. по нині – науковий співробітник відділу фітоекології в ДУ «ІЕЕ НАН України».

З 2016 р. – Голова Ради молодих вчених Інституту.

Основні напрямки наукової діяльності: ландшафтна екологія, біогеографія, заповідна справа, конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів

Наукові інтереси: природничо-географічне обґрунтування регіональних та локальних екомереж; дослідження зв’язку між екопроблемами та ступенем антропогенізації ландшафтних комплексів та їхніх компонентів; дослідження важких металів та фітотоксичних елементів у довкіллі.

Участь в наукових товариствах. Член Черкаського відділення географічного товариства України.

Основні наукові публікації. Результати наукових досліджень С. М. Конякіна висвітлені в 40 наукових працях, з яких 17 статей у фахових наукових виданнях.

Публікації

1. Burda R.I., Koniakin S.N. Spontaneous dispersion of species of the genus Juglans L. in the forests and parks of Kyiv // Russ. J. Biol. Invas. – 2018. – Vol. 9 (2). – P. 95–107. doi: 10.1134/S2075111718020029. Original Russian Text R.I. Burda, S.N. Koniakin, 2018, published in Rossiiskii Zhurnal Biologicheskikh Invazii, 2018, 9(1): 2–17. Received November 15, 2017. Спонтанное расселение видов рода Juglans L. в лесах и парках Киева // Рос. журн. биол. инвазий. –2018. – T.9, № 1. – C. 2–17.

2. Гончар Г.Ю, Вервес Ю.Г., Гапонова Л.П., Дубровський Ю.В., Конякін С.М., Костенко О.Г., Котенко А.Г., Кумпаненко О.С., Стукалюк С.В. Попередній список безхребетних тварин урочища «Феофанія» //Вісті Харківського ентомологічного товариства. – 2018, том XXVI, випуск 1 – С. 11–49.

3. Біоіндикація стану техногенного забруднення м. Києва: методичні підходи //За заг. ред. чл.-кор. НАН України О.П. Дмитрієва. – Київ: Наш формат, 2016. – 122 с.

4. Природа Черкаської області: роки й автори: хронологічний покажчик /Упорядник С.М. Конякін. – Вип. 1. – К. : «ДІА», 2016. – 120 с.

5. Mikheev А.N. Schchur. Study of the impact of sodium and chlorine ions on the morphometric characteristics of Tilia cordata Mill. /А.N. Mikheev, A.A. Grodzinskaya, V.B. Nebesnyi, H.Yu. Honchar, S.N. Koniakin, I.K. Teslenko, K. Yu.Shchur // Ботаніка і мікологія: сучасні горизонти: збірка праць, присвячених 90-річчю з дня народження академіка АН України А. М. Гродзинського (1926–1988) / уклад. : Н. В. Заіменко, Г. А. Гродзинська, Т. А. Бугаєнко, М. М. Давиденко, С. О. Сирчін, відп. ред. Н. В. Заіменко. – К. : 2016. – С. 274–292.

6. Корнелюк Н.М., Конякін С.М., Гродзинська Г.А. Вміст важких металів у листках Tilia cordata Mill. та ґрунті урбоекосистем м. Черкаси //Агроекологічний журнал. – 2016. – № 3. – С. 24–32.

7. Vitaliy B. Nebesnyi, Аnna А. Grodzinskaya, Аnna Yu. Gonchar, Sergiy M. Konyakin, Кonstantin Yu. Schur. The use of Tilia cordata Mill. as bioindicator for the evaluation of the ecological state of Kyiv urbanized areas (Ukraine) //Journal of Medicinal Plants Studies. – 2015; 4(3): 277–282.

8. Конякин С.Н., Барщевская Н.Н., Корнелюк Н.Н. Геоэкологическая ситуация Черкасской административной области (Украина) //Сборник трудов Международной научно-технической конференции «Промышленная экология» / под. общ. ред. Басалай И. А. – Минск : БНТУ, 2015. – С. 128–134.

9. Конякін С.М. Регіональна екомережа Черкаської області: географічні засади формування і розвитку: автореф. дис. канд. геогр. наук: 11.00.11. «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів» / С. М. Конякін. – Одеса, 2015. – 20 с.

10. Конякин С.Н., Пашенко В.М. Географические основы формирования и развития экосети Черкасской области // Геология, география и глобальная энергия. Серия: география. – Астрахань, 2014 – № 1 (52). – С. 152–164.

11. Матяшук Р.К., Небесний В.Б., Конякін С.М., Ткаченко І.В., Прокопук Ю.С. Вікові дуби «Феофанії» – пам’ятки живої природи краю // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: біологія [Електронний ресурс]. – 2014. – № 6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nd_2014_6_18.pdf

12. Чемерис І.А., Конякін С.М. Аналіз стану амброзії полинолистої в урбоекосистемі м. Черкаси // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: біологія. – № 1 (випуск 54). – 2013. – С. 21–29.

13. Чемерис І.А., Загоруйко Н.В., Конякін С.М. Фітомоніторинг викидів автотранспорту в умовах міського середовища // Людина і довкілля. Проблеми неоекології. Серія: географія. – 2013, № 3-4 – С. 141–146.

14. Конякін С.М., Чемерис І.А. Геоекологічна оцінка природно-заповідного фонду Чорнобаївщини в умовах формування регіональної екомережі Черкащини // Природа Західного Полісся та прилеглих територій / За заг. ред. Ф. В. Зузука. Серія: географія. – 2013. – № 10. – С. 68–74.

15. Конякін С.М., Чемерис І.А. Ландшафтно-фітоценотична репрезентативність регіональної екомережі Черкащини на території Лівобережного Придніпров’я // Людина і довкілля. Проблеми неоекології. Серія: географія. – 2013, № 1-2 – С. 33–41.

16. Конякін С.М. Оцінка репрезентативності природно-заповідного фонду Черкаської області як основи функціонування регіональної екомережі //Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: географія. – 2012. – Вип. – 614-615. – С. 58–65.

17. Катеруша О.М.,. Сафранов Т.А., Волков А.І., Конякін С.М. Природно-заповідна складова рекреаційного потенціалу Одеської області //Вісник Одеського державного екологічного університету: науковий журнал / Гол. редактор Є.Д. Гопченко. – Серія: екологія, 2012, вип. 14 – С. 5–14.

Науковий співробітник | кандидат сільськогосподарських наук

Крилов Ярослав Ігорович

Крилов Ярослав Ігорович
Посада
Науковий співробітник
Науковий ступінь
кандидат сільськогосподарських наук
Телефон
097-122-32-54
Загальні інформація

Біографічні дані.

У 2012 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування та отримав диплом із відзнакою освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Лісове господарство» з дослідницьким спрямуванням «Лісоаграрне ландшафтознавство». Навчався в аспірантурі НУБіП України м. Київ (2013–2016 рр.). В 2016 р. достроково захистив дисертацію на тему: «Протиерозійні властивості дубових насаджень на яружно-балкових системах центральної частини Придніпровської височини» зі спеціальності 06.03.01 – «лісові культури та фітомеліорація».

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри відтворення лісів і лісових меліорацій Юхновський В. Ю., Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Основні етапи роботи:

З 01. 01. 2012-01. 09. 2012 рр. – помічник лісничого Жашківського лісництва Державного підприємства «Уманське лісове господарство».

З 01. 11. 2016 р. – по нині в. о. наукового співробітника, відділу фітоекології ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України».

Сфера наукових інтересів:

Лісове господарство, лісова меліорація, агролісівництво, дендрохронологія та раціональне використання лісових ресурсів.

Основні напрями наукової діяльності:

Меліоративні властивості протиерозійних насаджень на яружно-балкових схилах, відтворення та створення лісових насаджень.

Основні наукові досягнення та здобутки:

Опубліковано 15 наукових праць, із яких: 4 статті у наукових фахових виданнях України, 3 статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародної наукометричної бази даних, 5 тез наукових доповідей. Співавтор 3 патентів на корисну модель.