Лабораторія охорони та відтворення біорізноманіття

ПІБ
Посада, вчене звання, науковий ступінь
Завідувач лабораторії | С.н.с. | К.б.н.

Зуб Леся Миколаївна

Зуб Леся Миколаївна
Посада
Завідувач лабораторії
Вчене звання
С.н.с.
Науковий ступінь
К.б.н.
Телефон
(044) 459-35-07
Загальні інформація

Короткі біографічні дані: біологічний факультет Київського державного ун-ту ім. Т. Шевченка, біолог-ботанік вищих рослин (1983-1988 рр.); там же навчалася в аспірантурі за спеціальністю екологія (1988-1992 рр.). Захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему: "Еколого-ценотичний аналіз і ландшафтна типізація мілководь дніпровських водоймищ (в умовах режиму, що сформувався) за спеціальностями: ботаніка, (03.00.05) та екологія (03.00.16) (1994 р.). Має досвід роботи в академічних, освітніх та недержавних наукових інституціях (Інститут гідробіології НАН України (1986-1987) , Інститут аквакультури та іригаційного рибництва НААН України (1992-1996), Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (2002-2010), Недержавна наукова установа Інститут екології (1992- і до тепер), НГО Національний екологічний центр України (1900- і до тепер) тощо; більш як 85 наукових публікацій та численні науково-популярні видання. В НЦЕБМ НАН України з 1.12. 2010 р.-31.12.2011 - с.н.с. відділу екомоніторингу; 01.01.2012 і до тепер - в.о. завідуючого лабораторії.

Основні напрямки наукової діяльності: екологія, гідроботаніка, гідробіологія;

Наукові інтереси: дослідження водних макрофітів, закономірностей формування рослинного покриву та ландшафтної структури водно-болотних угідь, оцінка антропогенного впливу на водно-болотні комплекси, відновлення порушених екосистем, урбоекологія.

Публікації

Основні:

Мальцев В.І., Зуб Л.М., Карпова Г.О., Костюшин В.А., Титар В.М., Мішта А.В., Некрасова О.Д. Водно-болотні угіддя Дніпровського екологічного коридору - Київ: НАНУ, ІНЕКО, 2010. - 142 с.

 1. Підгородецька Л.В., Зуб Л.М. Використання інформації космічного геомоніторингу для оцінки екологічного стану водойм на прикладі озера Світязь // Космічна наука і технологія. - 2010. - Т. 16. - № 4. - С. 51 - 56.

 2. Мальцев В.І., Карпова Г.О., Зуб Л.М. Визначення якості води методами біоіндикації: науково-методичний посібник - К.: НЦЕБМ НАН України, НЕЦУ, 2011. - 112 с.

 3. Артюшенко М.В., Зуб Л.Н., Подгородецкая Л.В, Федоровский А.Д. Мультифрактальный анализ биоразнообразия и ценотической структуры сообщества растений по данным дистанционного зондирования // Доповіді Національної академії наук України. - 2011. - №9. - С.113-119.

 4. Панасюк І.В., Зуб Л.М., Мальцев В.І., Долинський В.Л., Дубняк С.С., Дубняк С.А. Стружко А.О., Збітнєв А.А Ефективність та екологічна роль берегоукріплювальних споруд на дніпровських водосховищах . - К.: Кафедра, 2012. - 120 с.

 5. Зуб Л.М. Оцінка екологічного стану оз. Світязь за багаторічною динамікою рослинних комплексів аквальних біотопів // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Збірник наук. праць. За загальною ред. Ф.В. Зузука. - Луцьк: Волинський НУ ім. Л. Українки, 2012. - С. 337-343.

Інші :

 1. Зуб Л.М. Вплив споруд берегоукріплення дніпровських водоймищ на формування угруповань макрофітів // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Сер. біологія. - 2010. - № 2(43). - С. 207 - 2010.

 2. Вовченко М.М., Зуб Л.М., Васильківська О.Б. Трансформація структури біогеографічних комплексів гідробіонтів лиманів Північного Приазов'я як результат посилення антропгенного впливу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. - 2010. - № 18. - С. 246 - 252.

 3. Зуб Л.Н. Современные тенденции формирования растительного покрова пойменных водоемов зоны отчуждения ЧАЭС // Гидроботаника 2010: Мат. I (VII) Международной конференции по водным макрофитам - Борок, 2010. - С. 125-127.

 4. Зуб Л.Н., Карпова Г.О. Антропогенная трансформация макрофитной флоры и растительности озер Шацкой группы // Гидроботаника 2010: Мат. I (VII) Международной конференции по водным макрофитам - Борок, 2010. - 127-130

 5. Зуб Л. Відновлення порушених екосистем та ландшафтна фітомеліораці // Сільське господарство та охорона природи. - 2010. - С. 60 - 67.

 6. Зуб Л.Н., Карпова Г.А. Современные тенденции формирования сообществ высшей водной растительности днепровских водохранилищ // Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы: Мат. Всерос. науч. конф. Том 1. - С.П., 2011. - С. 91-95

 7. Концепція впорядкування використання та охорони водних ресурсів у заплаві р. Дніпра від гирла р. Десни до гирла р. Стугни / Яцик А.В., Томільцева А.І., Дупляк В.Д., Єрлінєков С.М., Плігін Ю.В., Карпова Г.О., Байчук В.С., Зуб Л.М. - К.: ВДК ун-ту «Україна», 2011. - 28 с.

 8. Зуб Л.М., Карпова Г.О. Біотопи природних водойм та водотоків України, що потребують охорони // // Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації / За ред. Я.П. Дідуха, О.О. Кагаль, Б.Г. Проця. - Мат. робочого семінару, 22-23 березня 2012 р., м. Київ. - Київ, Львів, 2012. - С. 168-175

 9. Зуб Л.М., Карпова Г.О. Трансформация флоры макрофитов водоемов лесопарков г. Киева // «Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій». - 28-31 травня 2013 р., Київ. - НЦЕБ НАН України, ПАТ «Віполь», 2013. - С.73-75.

 10. Томільцева А.І., Зуб Л.М. Екологічні компенсаторні заходи експлуатації водних ресурсів Карпатського регіону // Ресурси природних вод Карпатського регіону. Мат. 12 міжнарод. наук.-практичної конф. 30-31 травня 2013 р., м. Львів - Львів, 2013. - С. 71-74.

Старший науковий співробітник | К.б.н.

Бухтіярова Людмила Миколаївна

Посада
Старший науковий співробітник
Науковий ступінь
К.б.н.
Телефон
(044) 459-35-07
Старший науковий співробітник | С.н.с. | К.б.н.

Крахмальний Олександр Федорович

Крахмальний Олександр Федорович
Посада
Старший науковий співробітник
Вчене звання
С.н.с.
Науковий ступінь
К.б.н.
Телефон
(044) 494-14-48
Загальні інформація

В НЦЕБМ НАН України:

з 22.05.2013 р.

Освіта:

Ростовський державний університет за спеціальністю "біологія" (1974-1979 рр.). Аспірантура з відривом від виробництва відділу біогеографіі Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України (1982-1985 рр.). Науковий ступінь: кандидат біологічних наук з 13 листопада 1990 р., дисертація "Фітопланктон Прип'яті та її притоків в умовах великомасштабної меліорації регіону", захищена в Інституті ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України за спеціальністю 03.00.05; 03.00.18 - "ботаніка-гідробіологія". Головними напрямками наукової діяльності є дослідження в галузі біорізноманіття, таксономії, морфології та екології дінофлагеллят. Роботи, в яких брав участь, виконувалися в рамках комплексного вивчення біорізноманіття та критичної інвентаризації одноклітинних організмів Чорного та Азовського морів, континентальних водойм України, Центральної Америки, Німеччини та Ізраїлю.

Публікації

1. Krakhmalnyy A. F., Wasser S. P., Nevo E. Dinophyta. Cyanoprocaryotes and Algae of Continental Israel. (Biodiversity of Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel)// Ed. E. Nevo, S. P. Wasser. gr. & vo. (ISBN 3-904144-23-5) Germany, 2000: Р. 178-185 (629 p.). 2. Крахмальный А. Ф., Панина З. А. Dinophyta. Разнообразие водорослей Украины / Под ред. С. П. Вассера, П. М. Царенко // Альгология. - 2000. - 10, № 4. - С. 68-83. 
3. Krakhmalnyy A. F. A new species of the genus Peridiniopsis Lemm. (Peridiniales, Dinophyta) // International Journal on Algae. - 2002. - 4, N 1. - Р. 51-58. 
4. Krakhmalnyy A.F., Terenko G.V. Prorocentrum ponticus Krachmalny & Terenko sp. nov., a new species of Dinophyta from the Black Sea// International Journal on Algae. - 2004. - 6, N 1. - P. 35-42.
5. Krakhmalnyy A.F., Wasser S.P. &Nevo E. New species of the genus Hemidinium Stein (Dinophyta) from Israel// International Journal on Algae. - 2005. - 7(2), N 4. - P. 150-157. 
6. Krakhmalnyy A.F., Panina Z.A., Krakhmalnyy M.A. Dinophyta. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography/ Edited by P.M.Tsarenko, S.P.Wasser, E.Nevo. Vol. 1. Cyanоprocaryota, Euglenophyta, Chrysophyta, Xanthophyta, Raphidophyta, Phaeophyta, Dinophyta, Cryptophyta, Glaucocystophyta, Rhodophyta. Ruggell. A.R.A. Gantner Verlag K.G./ Liechtenstein. 2006. - P. 470-532. 
7. Krakhmalnyy A.F., Gololobova M.A., Krakhmalnyy. M.A. Morfology of Peridinium gatunense Nyg. (Dinophyta) from lack El Padre (Mexica)// International journal on algae. - 2006. - 8, N 3. - P. 211-218. 
8. Крахмальный А.Ф. Динофитовые водоросли Украины (иллюстрированный определитель). - Киев: Альтерпрес, 2011. - 444 с.

Старший науковий співробітник | К.б.н.

Самчишина Лариса Володимирівна

Самчишина Лариса Володимирівна
Посада
Старший науковий співробітник
Науковий ступінь
К.б.н.
Телефон
(044) 494-14-48
Загальні інформація

Mailing Address

Institute for Evolutionary Ecology

National Academy of Sciences of Ukraine

Acad. Lebedeva str. 37, Kyiv-03143, Ukraine

Telephone/ Facsimile

(+38-044) 4593509

Email

samchyshyna.l.v@nas.gov.ua

lsamchyshyna@izan.kiev.ua

EDUCATION

Candidate of Biological Sciences (2006)

Schmalhausen Institute of Zoology, National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

Thesis: Fauna, ecology and morphology of freshwater and brackish Calanoida (Crustacea, Copepoda) of Ukraine. Supervisor: Acad., Prof. V. Monchenko. Research specialty: zoology

Specialist Degree (1998) in chemistry and biology

Biological Faculty, Zhytomyr State Teachers' Training Institute (Zhytomyr, Ukraine)

Thesis: Effect of pollutants (toxic substances) on different organ systems functioning of Rivicoliana rivicole (Mollusca, Bivalvia). Supervisor Prof. A. Stadnychenko

PREVIOUS PROFESSIONAL APPOINTMENTS AND TRAININGS

October 2013 - Senior researcher at Institute for Evolutionary Ecology, National Academy of Sciences of Ukraine (Kiev, Ukraine)

2010 - 2013 - Senior researcher at the Megalopolis Ecomonitoring and Biodiversity Research Centre, National Academy of Sciences of Ukraine (Kiev, Ukraine)

June 2011 - Norwegian National Mesocosm Centre, Espegrend, Universitetet i Bergen (Norway), participation in BIOPUMP project "The biological pump in the Nordic seas: Copepods and appendicularians", responsible for zooplankton samples analysis (Group leader: Dr. M.Iversen)

November 2009, May 2010 - Umeå Marina Forskningscentrum (Sweden), participation in MESOAQUA projects "Effects of increased allochtonous DOM on lower trophic levels in the pelagic: separating substrate effects from effects caused by changed light climate" and "Effects of diatom derived polyunsaturated aldehydes and fatty acids (PUAs and PUFAs) on the structure of the microbial food web"; mesozooplankton succession and dynamics (Group leaders: Prof. Ulf Båmstedt, Dr. Georg Pohnert)

April-August 2008, February-March 2009 - Department of Marine Ecology, Institute of Oceanography, Polish Academy of Sciences (Poland): study of seasonal variations in the abundance ofCalanus finmarchicus, C. glacialis, C. hyperboreus, taxonomy of marine zooplankton species with focus on small copepods Pseudocalanus minutus, P. acuspes, Microcalanus pygmaeusand Oithona similis (CLEOPATRA project) (Supervisor Dr. S. Kwasniewski)

October 2005- August 2006 - Department of Limnology, Lund University (Sweden): arctic limnology, impact of glaciation history on biodiversity and distribution of crustaceans in arctic freshwater and brackish ecosystems (samples from Siberia, Alaska, TNW and Canadian Archipelago, Greenland, Svalbard), taxonomical identification of crustaceans (Supervisor Prof. L.-A. Hansson)

September-November 2004, April-August 2005 - Centre of Limnology, Institute of Ecology, Netherlands Royal Academy of Arts and Sciences (The Netherlands), project "Turn over of 13C- stable isotopes in the freshwater bivalves kept on different food sources": measurements of d13C of functional groups of phyto- and zooplankton - Pyrolysis-GC-IRMS (isotope-ratio mass spectrometry), grazing experiments, estimation of clearance rates (Supervisor Dr. B. Ibelings)

October 2001- February 2002 - Max-Planck-Institute for Limnology (Germany): Scanning Electron Microscopic (SEM) observation of copepods egg shells, study of eggs surviving (both resting and subitaneous) after passing through the fish gut

November 1998 - 2010 Department of Fauna and Systematics of Invertebrate Animals, Schmalhausen Institute of Zoology, National Academy of Sciences (Kiev, Ukraine): focus on taxonomy of Calanoida (Copepoda) and Anostraca

Academic fellowships:

2008 - Kasa im. Jozefa Mianowskiego-Fundacja Popierania Nauki (Warsaw)

2005 - SI (Swedish Institute, Stockholm)

2004 - INTAS (Brussels)

2001 - DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst, Bonn)

Workshops and international conferences

 1. Arctic Frontiers 2010, YSF Workshop "Marine biodiversity under change" 24.01-3.02.2010 Tromsø, Norway
 2. Arctic Frontiers 2009, YSF Workshop "Arctic marine ecosystems in an era of rapid climate change", 18-28 January 2009 Tromsø, Norway
 3. 10th International Conference on Copepoda (ICOC), 13-19 July 2008 Pattaya, Thailand

Affiliations

World Association of Copepodologists (WAC)

Other academic and professional activities

- official opponent for dissertation I. Prusova "Spatial and Temporal Distributions of Calalnoid Copepods of the Family Eucalanidae in the Arabian Sea" (2007)

- reviewer for journal "Vestnik Zoologii"

- member of scientific board at the Institute for Evolutionary Ecology (NASU)

Публікації

SELECTED PUBLICATIONS

1.       Kwasniewski S, Samchyshyna L, Søreide J, Weydmann A. Population dynamics of two congeners Pseudocalanus minutus and P. acuspes (Copepoda, Calanoida) in a high-latitude fjord (Rijpfjorden, Svalbard, 80°N) (subm. Polar Biol.)

2.       Md Amin R, Båmstedt U, Paul C, Samchyshyna L, Lindehoff E, Pohnert G. Reproduction and succession of Eurytemora affinis is unaffected during a diatom-dominated spring bloom (in prep.)

3.       Hodkinson ID, Babenko A, Behan-Pelletier V et al. Terrestrial and Freshwater Invertebrates. In book: Arctic Biodiversity Assessment. Status and Trends in Arctic Biodiversity, Chapter 7, Publisher: CAFF, 2013, Editors: Meltofte H, pp.195-223.

4.       Samchyshyna L. Faunistical overview of calanoid copepods (Crustacea) from continental waters of Ukraine. Vestnik zool. 2011, 45 (4): 299-305.

5.       Samchyshyna L, Santer B. Chorion structure of diapausing and subitaneous eggs of four diaptomid copepods (Calanoida, Diaptomidae): SEM observations. Vestnik zool. 2010, 44 (3): 563-601.

6.       Samchyshyna L. Ecological characteristic of calanoids (Copepoda, Сalanoida) of the inland waters of Ukraine. Vestnik zooli 2008, 42 (2): 32-37

7.       Samchyshyna L, Hansson L-A, Christoffersen K. Glacial history has shaped richness among freshwater zooplankton in arctic lakes and ponds. Polar Biol. 2008, 31: 1427-1435.

8.       Dionisio Pires L, Bontes B, Samchyshyna L, Jong J, Van Donk E & Ibelings BW. Grazing on microcystin-producing and microcystin-free phytoplankters by different filter-feeders: implications for lake restoration. Aquatic Sciences 2007, 69: 534-543.

9.       Bartholmé S, Samchyshyna L, Santer B & Lampert W. Subitaneous eggs of freshwater copepods pass through fish guts: Survival, hatchability and potential ecological implications. Limnol. & Oceanogr. 2005, 50 (3): 923-929.

LIST OF THE PUBLICATIONS

Md Amin R, Båmstedt U, Paul C, Samchyshyna L, Lindehoff E, Pohnert G. Reproduction and succession of Eurytemora affinis is unaffected during a diatom-dominated spring bloom. Manuscript.

S. Kwasniewski , Samchyshyna L, Søreide J, Weydmann A. Population dynamics of two congeners Pseudocalanus minutus and P. acuspes (Copepoda, Calanoida) in a high-latitude fjord (Rijpfjorden, Svalbard, 80°N) (in prep.)

L.V. Samchyshyna. Faunistical overview of calanoid copepods (Crustacea) from continental waters of Ukraine. Vestnik zoologii 2011, 45 (4): 299-305.

L.V. Samchyshyna, Santer B. Chorion Structure of Diapause and Subitaneous Eggs of Four Diaptomid Copepods (Calanoida, Diaptomidae): SEM Observations. Vestnik zoologii 2010, 44 (3): 563-601.

V.I. Monchenko, L.V. Samchyshyna. Conception of Crossed Populations: Application in Cyclopoida Taxonomy. Vestnik zoologii 2009, 43 (3): 191-194.

L.V. Samchyshyna. Rare species of calanoid copepods (Crustacea, Copepoda) in Ukraine and questions in study of this group. In: "Problems of study and protection of animals in natural and anthropogenic ecosystems", Chernivtci, 2010: 110-114. . [In Ukrainian]

V.I. Monchenko, L.V. Samchyshyna. Conception of Crossed Populations: Application in Cyclopoida Taxonomy. Vestnik zoologii 2009, 43 (3): 191-194.

V.I. Monchenko, Mykytchak T. I., Samchyshyna L.V., Gulejkova L.V. Ecological and faunistical survey of copepods (Crustacea, Copepoda) of Ukrainian basin of Prut River. In: Natural complexes and ecosystems of the upper part of Prut River: functioning, monitoring, protection, LNU, L'viv, 2009: 273-281. [In Ukrainian]

L.V. Samchyshyna, L.-A. Hansson, K. Christoffersen. Glacial history has shaped richness among freshwater zooplankton in arctic lakes and ponds. Polar Biol.  2008: 1427-1435.

L.V. Samchyshyna. Ecological characteristic of calanoids (Copepoda, Сalanoida) of the inland waters of UkraineVestnik zoologii 2008, 42 (2): 32-37.

 L.M. Dionisio Pires, B.M. Bontes, L. Samchyshyna, J. Jong, E. Van Donk, and B. W. Ibelings. Grazing on microcystin-producing and microcystin-free phytoplankters by different filter-feeders: implications for lake restoration. Aquatic Sciences 2007, 69: 534-543.

L.V.  Samchyshyna. Problems of protection of rare aquatic species habitats on the example of calanoid copepods. In: Problems of stable functioning of aquatic and terrestrial ecosystems, Rostov-na-Donu, 2006: 366-368. [In Russian]

S. BartholmiL. SamchyshynaB. SanterW. Lampert. Subitaneous eggs of freshwater copepods pass through fish guts: Survival, hatchability, and potential ecological implications. Limnology & Oceanography 2005, 50 (3): 923-929.

L.V. Samchyshyna. Ecologo-faunistical and morphological peculiarities of freshwater and brackish Calanoida (Crustacea, Copepoda) of Ukraine. Candidate of Sciences Thesis Abstract. Kyiv. - 2005.-18 p. [In Ukrainian]

L.V. Samchishina. Scanning electron microscopy of diaptomid egg shells (Copepoda, Calanoida). Proceeding of Tavrical National University (Crimea) 2003, 16 (55): 210-215. [In Russian]

 G.E. Kyrychuk, G.V. Muzh, A.A. Lenartovich, L.V. Samchyshyna. The influence of different concentrations of the hydroquinone on physiological status for duration function of chewing cells in the glimmeral epithelium of gill apparatus of a Rivicoliana rivicola.  Visnyk Zhytomyrskogo derzh. Ped. Univ.  2002 (10): 202-205 [In Ukrainian]

L.V. Samchishina. The seazon dynamic of Eudiaptomus transylvanicus (Daday, 1890) (Copepoda, Calanoida). Biologicheskij vestnik (Russia), 2001, 5: 116-118. [In Russian]

L.V. Samchishina. Copepoda, Calanoida of the Shatski Lakes (Ukraine). Vestnik Zoologii 2001, 35(1): 35-51. [In Russian]

L.V. Samchishina. Fauna of Calanoida (Crustacea, Copepoda) of Internal Water-Reservoirs of Crimea. Naukovi zapyski Ternopilskogo derzhavnogo peduniversytetu. Gidroecologia  2001, 3 (14): 89-90. [In Russian]

L.V. Samchishina. Assumed recent invasion of oligohaline copepoda Eurytemora velox (Lill.) (Copepoda, Calanoida) in the Middle Dnieper River and its large tributaries. Ecologiya moray 2000, 52: 52-55. [In Russian]

G.E. Kirichuk, L.V. Samchishina. Interaction of different concentrations of hydroquinone solutions with Shadinicyclas rivicola (Mollusca: Bivalvia: Pisidioidea) // Dep. In VINITI, 10.06.95., № 1480-Ук 95. [In Russian]

Notes:

N.V. Shadrin, Yu. A. Zagorodnya, L.L. Nagorskaya, L. Samchyshyna. Findings of Branchinella spinosa (H. Milne Edwards, 1840) (Anostraca, Thamnocephalidae) in the salt lakes of the Crimean Peninsula (Ukraine). Vestnik zoologii. - 2009. - 43(3): 234.

L.V. Samchyshyna, І. Turbanov. The second finding of the fairy shrimp Branchipus schaefferi Fischer (1834) (Branchiopoda: Anostraca) from Ukraine. Vestnik zoologii. - 2008. - 42 (3): 206.

 L.V. Samchyshyna. Two new species of freshwater calanoid copepods (Copepoda, Calanoida) in the fauna of Ukraine. Vestnik zoologii.- 2005. - 39 (3): 58.

Conference abstracts:

S. Kwasniewski, Samchyshyna L., Søreide J. Seasonal dynamics of Copepoda in high latitude fjord Rijpfjorden (Svalbard, 80°N). Arctic Frontiers 2010, 24-29 January 2010 Tromsø, Norway, p. 247.

L. Samchyshyna, S. Kwasniewski, J. Søreide. Population dynamics and life history modeling of two close congeners Pseudocalanus minutus and P. acuspes (Copepoda, Calanoida) in a high-Arcticfjord. Arctic Frontiers 2009, 18-28 January 2009 Tromsø, Norway, p. 103.

V.I. Monchenko, Krazhan S., Samchyshyna L. Biomass and copepod taxocene from salt ponds of the Sivash area (Ukraine, Crimea). 10th International Conference on Copepodа, 13-19 July 2008, Pattaya, Thailand, p.181.

L. Samchyshyna. Zoogeographical features of freshwater and brackish calanoid copepods of Ukraine. 10th International Conference on Copepodа, 13-19 July 2008, Pattaya, Thailand, p. 180.

L.V. Samchyshyna. Migration tendency of Eurytemora velox (Lill.) (Copepoda, Calanoida) in the fresh continental waters of Ukraine. Natural and invasive processes of biodiversity of water and ground ecosystems formation. Abstarcts of International Scientific Conference. (Rostov-on-Don, Russia, 5-8 June, 2007): 264-265.

L.V.  Samchyshyna. Problems of protection of rare aquatic species habitats on the example of calanoid copepods. Problems of stable functioning of aquatic and terrestrial ecosystems, Rostov-on-Don, 2006, 366-368. [In Russian]

L.V. Samchyshyna. Ecologo-geographycal analysis of freshwater and brackish Сalanoida (Сrustacea, Сopepoda) of Ukraine fauna. Proceeding of the First International Conference of Young Scientists: "Young people and steps of biology" (11-14 April 2005, L'viv). - L'viv: SPOLOM, 2005: 261-262. [In Ukrainian]

L.V. Samchishina. New records of Ponto-Caspian copepoda Eurytemora velox (Lill.) (Copepoda, Calanoida) in the Middle Dnieper basin. Proceeding of the conference "Pontus Euxinus 2000", 16-18 May 2000, Institute of Biology of the Southern Seas, Sevastopol, Crimea, Ukraine. - P. 59-60. [In Russian] 

Старший науковий співробітник | К.г.н.

Барщевська Наталія Миколаївна

Барщевська Наталія Миколаївна
Посада
Старший науковий співробітник
Науковий ступінь
К.г.н.
Телефон
(044) 459-35-07
Загальні інформація

Короткі біографічні дані: географічний факультет Київського державного ун-ту ім. Т. Шевченка, географ-геоеколог (2000 р.); там же навчалася в аспірантурі за спеціальністю 11.00.04 - геоморфологія та палеогеографія (2004-2008 рр.). Захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему: "Геоморфологічна будова та четвертинні відклади басейну р. Інгул» (2012 р.). Працювала на посадах: лаборанта, старшого лаборанта, інженера, провідного інженера та молодшого наукового співробітника лабораторії біогеографіі Інституту зоології НАНУ ім. І.І.Шмальгаузена.

Основні напрямки наукової діяльності: геоекологія, геоморфологія, палеогеографія, біогеографія;

Наукові інтереси: четвертинна геологія України, реконструкція палеоландшафтів та палеогеографічної етапності, оцінка геоекологічного ризику, еколого-геоморфологічна оцінка та ландшафтний аналіз урбанізованих територій.

Публікації

Основні:

1. Барщевська Н.М. Санітарно-гідробіологічна та еколого-біогеографічна оцінка сучасного стану р .Інгул. // Наук. записки Тернопільського педагогічного ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія., 2005, № 2 (43) . - С. 29-31.

2. Анистратенко. В.В. , Васильковская О.Б., Барщевская Н.Н. Некоторые беспозвоночные макробентоса (Gastropoda, Arthropoda) в лиманах Северного Причерноморья: обзор фауны и эколого-географическая характеристика. / , Н.Н. Барщевская // Вестник зоологии. - 2011. - № 45(5). - С. 393-403.

3. Барщевська Н.М. Еколого-геоморфологічний аналіз території басейну р. Інгул. // Фізична географія та геоморфологія. - 2012. - Вип. 1(65). - С. 112-120.

4. Барщевська Н.М. Антропогенні зміни рельєфу у басейні р. Інгул. / Н.М. Барщевська // Україна: географія цілей та можливостей: зб. наук. праць в 3-х тт. - Ніжин.: ФОП «Лисенко М.М.», 2012. - Т.1. - С. 7-9.

Інші:

5. Барщевська Н.М. Морфоструктура та морфоструктурне районування басейну р. Інгул // Фізична географія та геоморфологія. - 2009. - Вип. 56. - С. 266-272.

6. Барщевська Н.М. Геологічна будова комплексу пізньоеоплейстоцен-ранньоплейстоценових терас долини р. Інгул в межах Придніпровської височини.// Фізична географія та геоморфологія. - 2010. - Вип. 3 (60). - С. 228-232.

7. Васильковська О.Б., 3уб Л.М., Барщенвська Н.М. Деякі особливості сучасного гідробіологічного режиму пониззя р. Берда. // Наук. записки Тернопільського педагогічного ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія . - 2010. - Т. 2 (43). - С. 54-58.

8. Васильковська О.Б., Барщевська Н.М. Деякі особливості сучасного гідрологічного, гідрохімічного та гідробіологічного стану р. Обіточної. //Гідрологія, гідрохімія і гідро екологія. - 2012. - Т. 2 (27). - С. 108-117.

Учений секретар | К.б.н.

Жигаленко Олександр Анатолійович

Жигаленко Олександр Анатолійович
Посада
Учений секретар
Науковий ступінь
К.б.н.
Телефон
(044) 459-35-07
Загальні інформація

Закінчив Ніжинський державний педагогічний університет ім. М.В. Гоголя (1999-2004 рр.), аспірантура Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (2005-2009 рр.). Захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему "Флора, рослинність та созологічна цінність Ічнянського національного природного парку" за спеціальністю ботаніка (03.00.05). Автор понад 25 наукових публікацій. З 2004 по 2013 працював в Ічнянському національному природному парку. Займав посади: провідного інженера з охорони природних екосистем, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника.

Основні напрямки наукової діяльності: геоботаніка, флористика, созологія;

Наукові інтереси: дослідження флори та рослинності лісів, боліт, лук, охорона рослинного світу.

Ключові слова: флора, рослинність, созологія

Публікації

Основні:

1. Жигаленко О.А. Лісова рослинність Ічнянського національного природного парку // Український ботанічний журнал. - 2009. - Т.66. - № 6. - с. 836-845.

2. Жигаленко О.А., Данилик І.М., Андрієнко Т.Л. Нова знахідка Carex bohemica Schreb. (Cyperaceae) з Лівобережного лісостепу (Україна). //Український ботанічний журнал. - 2009. - Т.66. - № 4. - с. 566-570.

3. Жигаленко О.А., Лобань Л.О. Veratrum nigrum L. (Melanthiaceae) на Лівобережжі України. // Український ботанічний журнал. - 2008. - Т.65. - № 6. - с. 882-886.

4. Жигаленко О.А., Андрієнко Т.Л. НПП Ічнянський // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки / Під ред. В.А. Онищенко і Т.Л. Андрієнко. - К.: Фітосоціоцентр, 2012. - С. 257-265.

5. Жигаленко О.А. Види судинних рослин Ічнянського національного природного парку (Чернігівська обл.), занесені до Червоної книги України / О.А. Жигаленко // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали міжнародної конференції (11-15 жовтня 2010 р., м. Київ). - Київ: Альтерпрес, 2010. - С. 255-258.

Інші :

6. Андрієнко Т.Л., Лукаш О.В., Прядко О.І., Карпенко Ю.О., Лобань Л.О., Жигаленко О.А., Арап Р.Я., Дідик О.В. Рідкісні види судинних рослин Чернігівщини та їх представленість на природно-заповідних територіях області // Заповідна справа в Україні. - 2007. - Т. 13. - № 1-2. - с. 33-38.

7. Жигаленко О.А. Рослинність водойм Ічнянського національного природного парку // Тези доповідей молодих учених: Матеріали ІІ Міжнародної конференції "Біологія: від молекули до біосфери". - Харків, 19 - 21 листопада 2007 року. - Харків: Планета-Принт, 2007. - с. 325-326.

8. Прядко О.І., Полуда А.М., Жигаленко О.А., Легейда І.С. Значення гідрологічного заказника "Жевак" (Чернігівська область) у збереженні раритетного біорізноманіття // Заповідна справа в Україні. - 2009. - Т. 15. - № 1. - с. 100-106.

9. Жигаленко О.А. Рослинні угруповання Ічнянського національного природного парку (Чернігівська обл.), включені до Зеленої книги України // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (21-25 вересня 2010 р., м. Ялта). - Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2010. - с. 211-213.

10. Жигаленко О.А. Болота-"блюдця" на терасах р. Удай (в межах Ічнянського району Чернігівської області) / О.А. Жигаленко // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (9-13 серпня 2011 р., м. Березне, Рівненська обл., Україна). - Київ: ТОВ "Лазурит-Поліграф", 2011. - С. 101-102.

11. Жигаленко О.А., Панченко С.М. Lilium martagon L. у Ічнянському національному природному парку // Популяційна екологія рослин: сучасний стан, точки росту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародного інтернет-симпозіуму, м. Суми, 2-4 квітня 2012 р./ редкол.: Ю.А. Злобін та ін. - Суми: "Сумський національний аграрний університет", 2012. - С. 204-209.

Науковий співробітник | К.б.н.

Козир Микола Станіславович

Козир Микола Станіславович
Посада
Науковий співробітник
Науковий ступінь
К.б.н.
Телефон
(044) 459-35-07
Загальні інформація

Закінчив Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Васильовича Гоголя (1999-2004), аспірантура Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (2004-2007 рр.).

Дисертаційна робота «Рослинність заплавних лук р. Сейм (синтаксономія, динаміка, охорона)» (прийнята до захисту в Спеціалізованій вченій раді Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, орієнтовно жовтень-листопад 2012). Сфера діяльності: екологія, геоботаніка;. 8 років професійної діяльності (Інститут ботаніки НАН України, НЦЕБМ), 23 наукові публікації.

Основні напрямки наукової діяльності: ботаніка, екологія

Наукові інтереси: дослідження лучної і лісової рослинносі, збереження і відтворення біорізноманітн

Публікації

Основні:

 1. Козир М. С. Рідкісні види в заплаві р. Сейм на території України // Укр. ботан. журн. - 2007. - Т. 64, №6. С. 833 - 840.
 2. Козир М.С. Геоботанічна характеристика заплавних лук нижньої течії р. Сейм // Укр. ботан. журн. - 2008. - Т. 65, №5. С. 656 - 665.
 3. Козир М.С. Якушенко Д.М. , Подорожний Д.С. Еколого-ценотична характеристика Iris sibirica L. в заплаві р. Сейм // Інтродукція рослин. - 2008. - №4. С. 51 - 58.
 4. Куземко А.А., Козир М.С. Синтаксономічні зміни лучної рослинності заплави річки Сейм на території України // Укр. ботан. журн. - 2011. - Т. 68, №2. - С.216 - 226.

Інші:

 1. Рак О.О., Козир М.С. Gladiolus tenuis Bieb. у нижній частині долини річки Сейм // Інтродукція рослин. - 2007. - № 1. С. 28 - 35.Козир М.С. Синфитоиндикационная оценка луговых экосистем поймы р. Сейм (Украина): мат-лы науч-практ. семинара (11-12 июня 2009 г.) // Гомель, 2009. - С. 123 - 130.
 2. Козир М.С. Особливості поширення раритетних видів на луках заплави р. Сейм // Актуальні проблеми ботаніки та екології: міжн. конф., 11-16 серпня 2009 р.: тези доп. - Тернопіль, 2009.  С. 130 - 131.
 3. Кузярін О.Т. Тимченко І.А., Козир М.С.[та ін] Зозульки м'ясочервоні (Пальчатокорінник м'ясочервоний) Dactylorhiza incarnata (L.) Soó // Червона книга України. Рослинний світ - К., 2009. - С. 168.
 4. Козир М.С. Антропогенно-природні зміни лучної рослинності заплави р. Сейм // Актуальні проблеми дослідження довкілля: мат-ли конф., ІІІ регіон. конф., 22-23 травня 2010 р.: - Суми, 2010. - С. 27 - 30.
 5. Козир М.С. Природні автогенні сукцесії в заплаві р. Сейм // Актуальні проблеми ботаніки та екології: міжн. конф., 21 - 25 вересня 2010 р.: тези доп. - Сімферополь, 2010. - С. 230 - 231.
 6. Козир М.С. Интегральная оценка рекреационной нагрузки на объекты зеленой зоны г. Киева: Мат. IV міжн. наук. конф. (м. Донецьк, 18-21 жовтня 2011 р.) / «Відновлення порушених природних екосистем»: - Донецьк, 2011. - С. 155 - 158.
 7. Козир М.С. Синтаксономия лесной растительности природно-заповедного фонда г. Киев // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародного інтернет-симпозіуму «Популяційна екологія рослин. Сучасний стан, точки росту». - Суми, 2012. - С. 65 - 71.
 8. Козир М.С. Розвиток природно-заповідної мережі в заплаві р. Сейм //Актуальні питання природничих наук та методики їх викладання. Мат. Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 лютого 2012 р.м. Ніжин). - Ніжин, 2012. - С. 126.
 9. Козир М.С. Rare comunities from Green book of Ukraine in the valley of Seim-river / М.С. Козир // Актуальні проблеми ботаніки та екології.: Мат. Міжнародної конференції молодих учених (Щолкіне, АР Крим, 18-22 червня 2013 року). - Керч, 2013. - С. 62-64.
Науковий співробітник | К.б.н.

Костенко Олександр Григорович

Костенко Олександр Григорович
Посада
Науковий співробітник
Науковий ступінь
К.б.н.
Телефон
(044) 494-14-48
Загальні інформація

Працює в НЦЕБМ з 1 лютого 2013 р.

Освіта: Київський Державний Універсітет ім. Т. Г. Шевченко, біологічний факультет в 1976-1981 рр.

Аспірантура: Зоологічний Інстітут АН СРСР, Ленінград в 1987-1989 рр.

Захистив кандидатськудиссертацію в 1991 р. на тему: "Бескишечные турбеллярии северо-западного побережья Черного моря".

Пост докторське стажування: Американський Музей Природньої Історії, Нью Йорк, США в 1992-1993рр.

Викладацька діяльність: ад'юнкт-професор в Мерсі Колледжі, Доббс Феррі, США в 1998-2003 рр.

Сфера наукових інтересів: морська біологія, біологія прісних вод, мейобентологія; зокрема: морфологія, зоогеографія, екологія, філогенія та систематика нижчих червів з особливим акцентом на турбеллярій. Описав 3 нових види, 5 нових родів та 2 нових родини безкишкових турбеллярій. Брав участь у Проекті спасіння Аральського моря.

Участь у міжнародних симпозіумах: Шостий Міжнародний Симпозіум з біології турбеллярій в Хіросакі, Японія в 1990р.

Експедиційний досвід: Україна - Чорне та Азовське моря (1982-1983, 1985-1988 рр.); Росія: Біле та Баренцове моря (1987 р.), Каспійське море (1991 р.); Казахстан: Аральське море (1989 р.); США: Атлантичне узбережжя в штатах Мен та Нью Йорк (1992 р.), Тихоокеанське узбережжя штата Каліфорнія (1993р.)

Нагороди: Дослідницька стипендія Бушенштайна в 1992р.

Публікації
 1. Костенко, А.Г. Macrostomum rostratum (Turbellaria, Macrostomidae) новый для фауны Украины вид ресничных червей. Вестн. Зоологии, 1988, № 1, стр. 63-65.
 2. Костенко, А.Г. О видовой самостоятельности ресничного червя Microstomum giganteum (Turbellaria, Microstomidae). Вестн. Зоологии, 1988, № 2, стр. 59-61.
 3. Костенко, А.Г. Положение Taurida fulvomaculata (Ax,1959) в системе бескишечных турбеллярий. Taurididae fam. nov. Труды ЗИН АН СССР, 1989, т. 195, стр. 14-25.
 4. Костенко, А.Г., Мамкаев, Ю.В. Положение «зеленых конволют» в системе бескишечных турбеллярий (Acoela, Turbellaria). 1. Simsagittifera gen. n. Зоологический журнал, 1990, т. 69, вып. 6, стр. 11-21.
 5. Костенко, А.Г., Мамкаев, Ю.В. Положение «зеленых конволют» в системе бескишечных турбеллярий (Acoela, Turbellaria). 2. Sagittiferidae fam. n. Зоологический журнал, 1990, т. 69, вып. 7, стр. 5-16.
 6. Костенко, А.Г. Бескишечные турбеллярии северо-западного побережья Черного моря. Автореферат диссертации, ЗИН АН СССР, 1991, 22 стр.
 7. Mamkaev Yu.V., Kostenko A.G. On the phylogenetic significance of sagittocysts and copulatory organs in acoel turbellarians. Hydrobiologia, 1991, 227, 307-314.
Науковий співробітник | К.б.н.

Гапонова Людмила Петрівна

Гапонова Людмила Петрівна
Посада
Науковий співробітник
Науковий ступінь
К.б.н.
Телефон
(044) 494-14-48
Загальні інформація

В НЦЕБМ:

- 03.11.2008 р. - 30.09.2010 - м.н.с. лабораторії охорони та відтворення тваринного світу

- 01.10.2010 і до тепер - н.с. лабораторії охорони та відтворення тваринного світу

Освіта: природничий факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (1997-2003 р.); аспірантура в Інституті зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (01.11.2005 - 31.10.2008 р.) Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Центрохелідні сонцевики (Centrohelea, Cavalier-Smith, 1993) Київського та Чернігівського Полісся" (26 лютого 2010 року). Сфера наукової діяльності: протистологія, гідробіологія. Наукові інтереси: екологія прісноводних молюсків, фауна, систематика та аутекологія центрохелідних сонцевиків, систематика та екологія циклопід.

Публікації

Основні публікації:

1. Гапонова Л.П. Деякі особливості екології Lithoglyphus naticoides naticoides (C. Preiffer, 1828) в умовах антропічно трансформованого русла. Збірник наукових праць: частина II. Природничі та гуманітарні науки: За результатами конкурсу студентських наукових робіт. - Суми: Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. - С. 81-86.

2. Гапонова Л.П. Черевоногі молюски басейнів річок Псел і Ворскла Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища / Збірник наукових праць. - Житомир: Видавництво "Волинь", 2004. - С. 31-32

3. Gaponova L.P. The centrohelid heliozoans (Protista, Centrohelida) of algal mats from the water body in Ukrainian Polissya / L.P. Gaponova // Вестник зоологии. - 2008. - 42, № 2. - С. 171-174

4. Гапонова Л.П. Сезонні зміни чисельності та видового багатства актинофриїд (Actinophryida, Protista) та центрохелід (Centrohelida, Protista) у модельному ставку / Л.П. Гапонова // Праці Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. - 2008. - Т. XVI. - вип.4. - с. 221-227

5. Gaponova L.P. The variability of exoskeleton elements in Polyplacocystis ambigua (Penard, 1904) (Protista, Centrohelida) / L.P. Gaponova, I.V. Dovgal // Вестник зоологии. - 2008. - 42, № 5. - С. 461-465.

Публікації за період 2008-2011 рр.:

1. Гапонова Л.П. Сезонні зміни чисельності та видового багатства актинофриїд (Actinophryida, Protista) та центрохелід (Centrohelida, Protista) у ставку Українського Полісся. // Праці Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. - 2008. - Т. XVI. - вип. 4. - с. 221-227.

2. Монченко В.И., . Гапонова Л.П., Алексеев В.Р. Выявление видов-двойников у видов рода Eucyclops Украины и России путем гибридологического анализа (на примере нескольких видов рода Eucyclops) /Приложение к трудам ЗИН РАН "Биологическое разнообразие континентальных водоемов Евразии" Изд. Русская коллекция СПб. - 2011. - с. 7-14

3. Гапонова Л.П., Монченко В.И., Самчишина Л.В. Значение видов-двойников в увеличении биологического разнообразия // Устойчивое развитие регионов. Материалы Международной научно-практической конференции. 19-22 октября 2011 г., г. Керчь, Украина. - Керчь, 2011. - С. 21 - 22.

4. Игнатюк А.А., Гапонова Л.П., Пневская О. М., Козырь Н.С., Тесленко И. К.  Интегральная оценка рекреационной нагрузки на объекты зеленой зоны г. Киева: Мат. IV міжнародної наукової конференції "Відновлення порушених природних екосистем" м. Донецьк 18-21 жовтня 2011 р. - с. 155-158

Науковий співробітник | К.г.н.

Сєрик Наталія Михайлівна

Посада
Науковий співробітник
Науковий ступінь
К.г.н.
Телефон
(044) 459-35-07
Молодший науковий співробітник

Погорєлова Юлія Володимирівна

Посада
Молодший науковий співробітник
Телефон
(044) 494-14-48
Загальні інформація

В НЦЕБМ:

- 01.11.2011 і до тепер - інженер І категорії лабораторії охорони та відтворення тваринного світу

Освіта: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, факультет природничо-географічної освіти та екології, за спеціальністю екологія та охорона навколишнього середовища. Отримала ступінь магістра (2010).

Наукові інтереси: повітряно-водна рослинність

Публікації
 1. Житник Ю.В. «Дослідження озера Південна Борщагівка м. Києва», //Збірник праць кафедри екології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2009;
 2. Житник Ю.В. «До питання використання Phragmites australis (Cav.) Trin.ex Steud як об'єкту біомоніторингу»//Збірник праць конференції молодих учених від 25 травня. Інститут екології Карпат НАН України; м. Львів, 2010;
Молодший науковий співробітник

Шиндановіна Ірина Петрівна

Посада
Молодший науковий співробітник
Телефон
(044) 494-14-48
Провідний інженер

Дубровський Юрій Володимирович

Посада
Провідний інженер
Телефон
(044) 494-14-48
інженер I категорії

Прокопук Мар’яна Сергіївна

Прокопук
Мар’яна Сергіївна
Посада
інженер I категорії
Телефон
(044) 459-35-07
Загальні інформація

Короткі біографічні дані: Національний університет біоресурсів і природокористування України, факультет «Лісогосподарський», спеціальність - лісове господарство(2009-2012 рр.) 2 наукові публікації.

Основні напрямки наукової діяльності: лісова меліорація, фітомеліорація

Наукові інтереси: лісова меліорація і оптимізація лісоаграрних ланшафтів.

Ключові слова: ліс, водоохоронні насадження, захисна смуга

Публікації

1. Прокопук М.С. Водоохоронні насадження Шацького національного природного парку // Збірник наукової студенської конференції. - Київ, 2011. - С. 142-145. 

2. Прокопук М.С. Лісові насадження прибережних захисних смуг і водоохоронних зон Шацького НПП // «Студенство у вирішенні лісівничих проблем XXI століття». Тези доповідей учасників всеукраїнської науково - практичної конференції - 2012. - Київ, 2012. - С. 86-88.