Відділ екологічного моніторингу

Про відділ
Відділ екологічного моніторингу

Робота науковців відділу присвячена:

 • комплексній оцінці змін фітоценотичного, флористичного, ентомофауністичного та ландшафтного різноманіття під впливом антропогенного фактору в урбосередовищі;
 • розробці кількісних методів обліку та аналізу біологічного різноманіття;
 • розробці наукових основ та впровадженню біоіндикації для оцінки екологічного стану середовища.

Головні напрями наукової діяльності:

 • дослідження біологічного ландшафтного різноманіття міських та приміських територій;
 • моніторинг структури та складу міських та приміських екосистем;
 • моніторинг адвентивних та раритетних видів рослин і тварин в межах зеленої зони м. Києва;
 • біоіндикація стану антропогенно трансформованих угруповань та екосистем;
 • дослідження екологічних функцій окремих компонентів біоценозу;
 • вивчення адаптивної реакції (трансформації) біоценозів у антропогенно зміненому середовищі;
 • оцінка созологічного потенціалу та розробка стратегії охорони рідкісних видів та біоценозів;
 • розробка кількісних методів оцінки біорізноманіття;
 • впровадження сучасних математичних методів та комп'ютерних технологій для оцінки та аналізу біорізноманіття.

Дані про тематику та обсяги науково-дослідних робіт, які виконуються:

 • 2012-2016 рр. НДР «Наукові основи біоіндикації рівня антропогенної трансформації територій за популяційними показниками фонових видів» . Керівник - Радченко В.Г.
 • У 2014 р. році закінчилися дослідження за темою НДР «Охорона, збереження та відновлення ландшафтного та біологічного різноманіття урбанізованих територій» (керівник - акад., д.б.н. Радченко В.Г.)

Персональний склад відділу

Відділ очолює к.б.н., доцент Гончаренко Ігор Вікторович

напрямок досліджень: розробка кількісних методів оцінки біорізноманіття; біоіндикація стану антропогенно трансформованих угруповань та екосистем; застосування комп'ютерних технологій екоінформатики для оцінки та аналізу видового та ценотичного різноманіття.

Науковці:

Головний науковий співробітник - академік НАН України Шеляг-Сосонко Юрій Романович

напрямок досліджень: моніторинг структури та складу міських та приміських фітоугруповань;

Провідний науковий співробітник - д.б.н., професор Вервес Юрій Григорович

напрямок досліджень: моніторинг раритетних та адвентивних видів двокрилих комах.

Старший науковий співробітник - к.б.н. Стукалюк Станіслав Володимирович

напрямок досліджень: моніторинг структури та складу багатовидових асоціацій мурашок міських та приміських екосистем.

Молодший науковий співробітник - Гаврикова Вікторія Сергіївна

напрямок досліджень: оцінка антропогенного навантаження на зелені зони мегаполісу за показниками флуктуючої асиметрії

Молодший науковий співробітник - Гончар Ганна Юріївна

напрямок досліджень: біоекологічні особливості та адаптації диких бджіл (Apoidea, Hymenoptera) в умовах міських та приміських екосистем

Допоміжний персонал

Провідний інженер: Щур Констянтин Юрійович

Провідний інженер: Биков Вячеслав Валерійович

Інженер І категорії Голик Галина Миколаївна;

Інженер І категорії Христославенко Ольга Павлівна;

Технік-лаборант: Заїка Мирослав Ігоревич

Аспіранти

Гончар Ганна Юріївна (спеціальність 03.00.16 - екологія);

тема дисертаційної роботи: «Біоекологічні особливості окремих груп диких бджіл в умовах антропогенно зміненого середовища м. Київ»

науковий керівник: академік НАН України д.б.н., проф. Радченко В.Г.

Голик Галина Миколаївна (спеціальність 03.00.16 - екологія);

тема дисертаційної роботи: «Екологічний аналіз лісової рослинності м. Києва та його околиць»

науковий керівник - к.б.н., доц. Гончаренко І.В.

Основні публікації:

1. Verves Yu. An annotated list of the Sarcophaginae (Sarcophagidae) recorded in Ukraine (Diptera) / Yu. Verves, L. Khrokalo // CESA News [Centre for Entomological Studies Ankara] News. - 2014. - Vol. 101. - P. 7-81.

2. Verves Yu. An annotated list of the Sarcophagidae (Macronychiinae, Miltogramminae, Eumacronychiinae and Paramacronychiinae) recorded in Ukraine (Diptera) / Yu. Verves, L. Khrokalo // CESA News [Centre for Entomological Studies Ankara] News. - 2014. - Vol. 95. - P. 1-47.

3. Verves, Yu. G. & Khrokalo, L. A. The flies (Diptera: Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae) of M. M. Gryshko National Botanical Garden. - Ukrainska Entomofaunistyka. - 2014. - Vol. 5, no 2. - P. 11-28.

4. Verves, Yu. G. & Khrokalo, L. A. Review of Heteronychiina (Diptera, Sarcophagidae). - Priamus. - 2015. - Suppl. 36. - P. 1-60.

5. Verves, Yu., Radchenko, V. & Khrokalo, L. 2015. A review of species of subtribe Apodacrina Rohdendorf, 1967 with description of a new species of Apodacra Macquart, 1854 from Turkey (Insecta: Diptera: Sarcophagidae: Miltogramminae: Miltogrammini). - Turkish Journal of Zoology 39 (2): 263-278.

6. Гаврикова В.С. Скринінг видів клена (Acer) як тест-об'єктів для оцінювання ступеня забруднення навколишнього середовища / В.С. Гаврикова // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково технічних праць. - Львів: РВВ НЛТУ України.- 2014. - Вип. 24.6. - С. 70-74.

7. Гаврикова В.С. Динаміка флуктуючої асиметрії листків Acer platanoides L. урбанізованих територій / В.С. Гаврикова, О.А. Ігнатюк // Екологія та ноосферологія. - 2014. - Том 25. - № 3-4. - С.34-44.

8. Гаврикова В.С. Біоіндикація урбосередовища за показником флуктуючої асиметрії дерев Acer saccharinum L. / В.С. Гаврикова // Екологічні науки: науково-практичний журнал. - 2014. - №6. - С. 77-81.

9. Гончаренко І.В. AUTOSPECIES - програма для комп'ютерного набору латинських назв біологічних видів / І.В. Гончаренко, О.О. Сенчило // Український ботанічний журнал. - 2013. - № 6. - с. 837-840.

10. Гончаренко І.В. Методика кількісної оцінки фітоценозів за ценотичним спектром / І.В. Гончаренко, О.О. Сенчило, Я.П. Дідух // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - т. 9, № 4. - с. 485-496.

11. Гончаренко І.В. Лісова рослинність урочища Феофанія та її антропогенна трансформація / І.В. Гончаренко, О.А. Ігнатюк, Ю.Р. Шеляг-Сосонко // Екологія та ноосферологія. - 2013. - Т. 24, № 3-4. - С. 52-65.

12. Гончаренко І.В. Екологічний аналіз місцезростань лісової рослинності парків «Нивки» та «Теремки» м. Києва / І. В. Гончаренко, Г.М. Голик // Екологія та ноосферологія. - Т 25, № 3-4, 2014. - С. 53-68.

13. Стукалюк С.В. Особенности суточной активности семи видов муравьев (Hymenoptera, Formicidae) в многовидовых ассоциациях в Крыму / С.В. Стукалюк, С.П. Иванов // Экосистемы, их оптимизация и охрана. - 2013. - Вып. 9. - С. 150-176.

14. Стукалюк С.В. Структура многовидовых ассоциаций муравьев (Hymenoptera, Formicidae) широколиственных лесов Киева / Энтомологическое обозрение, 2015. - Вып. XCIV.- № 1. - С. 67-89.

15. Ihnatiuk O. A. and Stukalyuk S. V. Degradation Changes in the Structure of Multispecies Associations of Ants in Urbanized Areas / Russian Journal of Ecology, 2015, Vol. 46, No. 1, pp. 109-115.

Авторські свідоцтва:

1. Гончаренко І.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Збірка наукових творів «DRSA (distance-ranked sorting assembling) - метод сортуючого кластерного аналізу» № 58837 від 26.02.2015. - Заяв. № 59398, І.В. Гончаренко, 31.12.2014. - Бюл. № 36.

ПІБ
Посада, вчене звання, науковий ступінь
Завідувач відділу | Доцент | К.б.н.

Гончаренко Ігор Вікторович

Посада
Завідувач відділу
Вчене звання
Доцент
Науковий ступінь
К.б.н.
Телефон
(044) 459-35-07
Головний науковий співробітник | Професор | Д.б.н.

Шеляг-Сосонко Юрій Романович

Шеляг-Сосонко Юрій Романович
Посада
Головний науковий співробітник
Вчене звання
Професор
Науковий ступінь
Д.б.н.
Телефон
(044) 459-35-07
Провідний науковий співробітник | Професор | Д.б.н.

Вервес Юрій Григорович

Посада
Провідний науковий співробітник
Вчене звання
Професор
Науковий ступінь
Д.б.н.
Телефон
(044) 526-18-55
Факс
8-050-2720072
Загальні інформація

Освіта: вища

Навчальний заклад: Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка

Кваліфікація за дипломом: біолог-зоолог, вчитель біології та хімії

Науково-педагогічний стаж: 40 років

Місце роботи і посада: провідний науковий співробітник Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України, м. Київ

Наукове звання: професор (згідно рішення ВАК України у 1992 р.)

Науковий ступінь: доктор біологічних наук. Успішно захистив докторську дисертаційну роботу (1989 р., Зоологічний інститут АН СРСР, Ленінград) за спеціальністю ентомологія (03.00.08) на тему: «Саркофагиды (Diptera, Sarcophagidae) Старого Света. Система, экология, распространение».

Сфера діяльності: систематика, екологія, біорізноманіття двокрилих комах; вища та середня біологічна освіта

Наукові інтереси: завершення створення системи мух-саркофагід (Diptera: Sarcophagidae), зокрема ревізії родів з підродини Miltogrammatinae Старого Світу; фауна та екологічні особливості двокрилих комах з родин Sarcophagidae, Calliphoridae, Rhinophoridae, Conopidae України та прилеглих територій; оцінка стану та моніторинг екосистем урбанізованих територій на основі еколого-фауністичного аналізу модельних груп коротковусих двокрилих комах.

Досвід наукової та педагогічної роботи. З 1975 по 2004 р. працював на кафедрі зоології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на посадах асистента, доцента, професора, а в 1991-2001 р. - завідувача цієї кафедри. У 2005-2007 рр. завідував новоствореною кафедрою екології, екологічної безпеки та екологічних ризиків у житлово-комунальному господарстві Державної академії житлово-комунального господарства, з 2008 р. до 10 лютого 2011 р. - провідний науковий співробітник лабораторії ентомології Інституту захисту рослин УААН; з 1 вересня 2008 р. по 30 червня 2009 р. - професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» (за сумісництвом), з 2 квітня 2012 по даний час - провідний науковий співробітник Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України, м. Київ.

Наукові та педагогічні здобутки. Запропонована загальноприйнята нині система мух-саркофагід світу, яка охоплює близько 2600 видів. Як нові для науки описано близько 200 видів, встановлено одну підродину (Helicoboscinae Verves, 1982), 60 родів та підродів, одну трибу та 10 підтриб калліфорид та саркофагід, здійснені ревізії ряду таксонів світової фауни (підродин Macronychiinae, Eumacronychiinae, Paramacronychiinae) і Палеарктики (триба Protodexiini та під триба Helicophagellina). Створені оригінальні визначники саркофагід і калліфорид Далекого Сходу Росії та Республіки Сейшельські острови; саркофагід - Монголії та Сибіру; Conopidae, Macronychiinae та Miltogrammatinae - України. Розроблена оригінальна гіпотеза про історичний розвиток трофічних зв'язків личинок вищих двокрилих та внесені суттєві зміни у систему цих комах, зокрема встановлені три нові інфраряди - Conopomorpha Verves & Narchuk, 1992, Platypezomorpha Verves & Narchuk, 1992, Syrphomorpha Verves & Narchuk, 1992. Ряд робіт присвячений проблемі охорони комах та загалом безхребетних тварин в Україні, зокрема критеріям внесення видів до Червоної книги. Обґрунтована роль біологічного виду в горизонтальному транспорті речовин та енергії між екосистемами, а також значення екологічних факторів як чинників історичних змін живої матерії. В галузі палеонтології встановлено три нових для науки класи членистоногих тварин кембрійського періоду - Hebeliamorpha Verves, 1996, Molariomorpha Verves, 1996, Saratroceromorpha Verves, 1996. Надруковані публіцистичні статті про шкідливість для свідомості дітей так званої валеології, дарвінізм як застарілу систему поглядів, роль К. Ліннея в розвитку біології тощо. За час викладання у різних вишах України розробив та читав курси лекцій «Біогеоценологія», «Біологічна боротьба зі шкідливими організмами», «Біорізноманіття урбанізованих територій», «Біоетика», «Екологія людини», «Екологічні основи охорони природи», «Екотоксикологія», «Історичний розвиток живої матерії», « «Загальна екологія», «Загальна ентомологія», «Загальна зоологія», «Заповідна справа», «Зоологія безхребетних», «Лісова ентомологія», «Медична та ветеринарна ентомологія», «Методи екологічних досліджень», «Основи систематики», «Світові біоресурси, їхнє раціональне використання та охорона», «Сільськогосподарська екологія», «Сільськогосподарська ентомологія», «Урбоекологія».

Публікації. Опублікував (одноосібно та в співавторстві) близько 300 праць, в тому числі 37 підручників для вищих та середніх навчальних закладів, зокрема, тритомний університетський підручник «Зоологія безхребетних» (1995-1997) та підручники з біології для 6-го, 7-го, 8-го, 10-го та 11-го класів середньої школи (1995-2012), 6 навчальних посібників та 40 інших учбово-методичних робіт, 15 наукових монографій (з них 4 видані в Німеччині, 1 - у Великій Британії, 1 - в Угорщині, 1 - в Чехії, 3 - в Росії та 4 - в Україні) та понад 170 наукових статей в міжнародних (Бразилія, Бєларусь, Велика Британія, Індія, Іспанія, Казахстан, Молдова, Монголія, Німеччина, Польща, Республіка Сейшельські о-ви, Росія, Словаччина, Угорщина, Франція, Фінляндія, Чехія, Швеція, Японія) та вітчизняних виданнях.

Науково-організаційна діяльність. Член спеціалізованої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій при Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ (Київ), редакційних рад міжнародного наукового журналу "An International Journal of Dipterological Research" (Санкт-Петербург) та республіканського наукового журналу "Ukrainska Entomofaunistyka" (Київ). Підготував 5 кандидатів біологічних наук. Стаття про життєвий шлях та науково-педагогічні здобутки поміщена у виданні «Енциклопедія сучасної України», Т. 4 (В-Вог), с. 252-253 (Київ, 2005) за підписом проф. В. М. Бровдія.

Старший науковий співробітник | К.б.н.

Стукалюк Станіслав Володимирович

Стукалюк Станіслав Володимирович
Посада
Старший науковий співробітник
Науковий ступінь
К.б.н.
Телефон
(044) 459-35-07
Загальні інформація

У 2003 р. закінчив біологічний факультет Таврійського Національного університету ім. В.І. Вернадського зі спеціальністю "біологія"та вступив до аспірантури Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (спеціальність - 03.00.24 - ентомологія). З 2004 р. працював в Науковому центрі екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України в відділі охорони тваринного світу на посаді молодшого наукового співробітника, з 2008 - в відділі екологічного моніторингу на тієї ж посаді.
В 2011 р. захистив дисертацію кандидата біологічних наук "Структура багатовидових асоціацій мурашок (Hymenoptera; Formicidae) Головної гряди Гірського Криму" зі спеціальністю 03.00.24 - ентомологія, яка була затверджена 19.01.2012 р.
З квітня 2012 р. займає посаду наукового співробітника.
Напрямки наукової діяльності: ієрархічна структура багатовидових асоціацій мурашок; інвазійні види мурашок та їх взаємовідносини з нативними видами; зміни в структурі багатовидових асоціацій мурашок в умовах мегаполісу, а також під впливом інвазійних видів мурашок.

Публікації

1.    Стукалюк С.В. Видовой состав и структура сообществ муравьев (Hymenoptera: Formicidae) побережий лиманов Северо-Западного Крыма / Стукалюк С.В., Радченко В.Г. // Вісник зоології. - 2008. - Т. 42, № 4. - C. 303-313.
2.    Стукалюк С.В. До вивчення ентомофауни урочища Феофанія / С.В. Стукалюк, Воробйов Є.О. // Жива Україна. - 2009. - № 1-2;, «Жива Україна», 2009. - С. 16-17.
3.    Стукалюк С.В. Роль видов-доминантов в формировании и функционировании многовидовых ассоциаций муравьев (Hymenoptera: Formicidae) Главной гряды Горного Крыма. / С.В. Стукалюк // Труды Русского  энтомологического общества. Современные исследования перепончатокрылых насекомых- Т. 81(2). - С.-Петербург, 2010. - С. 172-179.
4.     Стукалюк С.В. Структура многовидовых ассоциаций муравьев (Hymenoptera: Formicidae) Горного Крыма / Стукалюк С.В., Радченко В.Г. //Энтомологическое Обозрение. - 2010. - Т. 89, вып. 3. - С. 532-560.
5.     Стукалюк С.В. Взаимодействия видов муравьев в ассоциациях: формализация межвидовых взаимоотношений. / Стукалюк С.В., Марченко А.О., Мендыгулов Ю.Д. // Экология. - 2011. - №5. - С. 384-391.
6.     S.V. Stukalyuk and V.G. Radchenko. Structure of Multi-Species Ant Assemblages (Hymenoptera, Formicidae) in the Mountain Crimea / Entomological Review, 2011, Vol. 91, No. 1, pp. 15-36. © Pleiades Publishing, Inc., 2011.
7.     S.V. Stukalyuk, A.O. Marchenko, and Yu.D. Mendygulov. Interaction of Ant Species in Associations: An Attempt to Formalize Behavioral Characters // Russian Journal of Ecology, 2011, Vol. 42, No. 5, pp. 421-428. © Pleiades Publishing, Ltd., 2011.

Тези:
1.    Стукалюк С.В. Характер взаимооотношений между Crematogaster schmidti и Camponotus lateralis (Hymenoptera: Formicidae) в дубово-фисташковых редколесьях Южного берега Крыма / С.В. Стукалюк // IV Всероссийская конференция по поведению животных, 29 октября - 1 ноября 2007 г. - Москва, 2007. - С. 422-423.
2.    Радченко В.Г. Структура кормового участка Myrmica bergi Ruzsky и сопутствующих видов муравьев (Hymenoptera: Formicidae) в сообществах галофитных лугов лиманов Северо-Западного Крыма / В.Г. Радченко, С.В. Стукалюк // XIII съезд Русского энтомологического общества, 9 - 15 сентября 2007 г. - Краснодар, 2007. - С. 305.
3.    Стукалюк С.В. Циклы суточной активности муравьев (Hymenoptera, Formicidae) на территории Южного берега Крыма / С.В. Стукалюк // Тези доповідей молодих дослідників-зоологів-2008, 2 жовтня 2008 р. - Київ, 2008 р. - С. 18.
4.    Стукалюк С.В. Структурные изменения многовидовых ассоциаций муравьев в урбанизированных ландшафтах / С.В. Стукалюк, А.А. Игнатюк // XI Международная научно-практическая экологическая конференция, 20 - 25 сентября 2010 г. - Белгород, 2010. - С. 189-190.
5.    Ігнатюк О.А. Моніторинг об'єктів ГОФ м. Києва за показниками структури та видового складу мірмікокомплексів / О.А. Ігнатюк, С.В. Стукалюк // Міжнародна науково-практична конференція "Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі", - Полтава, 2010. - С. 161-163.
6.    Стукалюк С.В. Роль видов-доминантов в формировании и функционировании многовидовых ассоциаций муравьев (Hymenoptera: Formicidae) Главной гряды Горного Крыма / С.В. Стукалюк // II Симпозиум стран СНГ по перепончатокрылым насекомым, 13-17 сентября 2010 г. - Санкт-Петербург, 2010. - С. 132.

Молодший науковий співробітник

Голик Галина Миколаївна

Посада
Молодший науковий співробітник
Телефон
(044) 459-35-07
Молодший науковий співробітник

Гаврикова Вікторія Сергіївна

Гаврикова Вікторія Сергіївна
Посада
Молодший науковий співробітник
Телефон
(044) 459-35-07
Загальні інформація

Тема дисертаційної роботи: «Оцінка антропогенного навантаження на зелені зони мегаполісу за показниками флуктуючої асиметрії судинних рослин» за спеціальністю 03.00.16 - екологія

Досвід роботи:

2006-2008 рр. - лаборантка лабораторії радіаційно-гігієнічного моніторингу Державної установи "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України";

З 2010 р. - інженер І категорії відділу екомоніторингу Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАНУ;

Освіта:

2004 р. - закінчила середню спеціалізовану освітню школу №313 із срібною медаллю;

2008 рр. - здобула ступінь бакалавра, факультет біотехнології та біотехніки Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», спеціальність «біотехнологія»;

2010 рр. - здобула ступінь магістра, факультет біотехнології та біотехніки Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», спеціальність «екобіотехнологія»;

2010 р. - вступила до аспірантури у Науковому центрі екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАНУ, спеціальність «екологія»;

2012 р. - стажування в Ариельському університетському центрі Самарії (Ізраїль), по закінченні отримала червоний диплом с відзнакою.

Професійні навички та знання:

Windows, MS Office, Internet - Впевнений користувач

Знання програм Origin, CorelDRAW, Photoshop, Kompas.

Сертефікати:

Посвідчення про складання на відмінно заліку з Інформатики та INTERNET-технологій курс «Обробка та візуалізація експериментальних даних в програмі Origin»;

Посвідчення про складання кандидатського іспиту з англійської мови на відмінно;

Посвідчення про складання кандидатського іспиту з філософії на відмінно.

Знання мов:

Українська (рідна), Російська (відмінно), Англійська (середній - Intermediate), Іврит (початковий - Beginner).

Наукові інтереси: екологія, біоіндикація довкілля, морфогенетичний гомеостаз судинних рослин.

Інше:

хобі: фотографія, пішохідний туризм (третій спортивний розряд по пішохідному туризму).

Публікації
 1. Секун М.П. Токсичність інсектицидів для дафній Dafnia magna Straus / М.П. Секун, В.С. Гаврикова // Карантин і захист рослин. - 2010. - №3. - С. 24-25.

 2. Гаврикова В.С. Вплив полігексаметиленгуанідину на біопродукційні параметри молоді риб / В.С. Гаврикова, О.А. Ігнатюк, В.Л. Чумак // Наукові вісті НТУУ «КПІ». - 2010. - №3. - С.

 3. Гаврикова В.С. Біоіндикація токсичності водного середовища / Біотехнологія ХХІ століття: Тези доповідей учасників ІІ науково-практичної конференції студентів та аспірантів (23-25 квітня 2008 р., м.Київ), С.41.

 4. Гаврикова В.С. Виявлення токсичності полігексаметиленгуанідину за біопродукційними показниками гідробіонтів / В.С. Гаврикова, О.А. Ігнатюк // Тези доповідей молодих учених: Матеріали ІІ міжнародної конференції молодих учених „Біологія: від молекули до біосфери" (19-21 листопада 2007 р., м.Харків), С.398-399.

 5. Гаврикова В.С. Біологічні методи десапробізації стічних вод / В.С. Гаврикова, О.А. Ігнатюк // Збірка тез доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Екологія. Людина. Суспільство" (13-17 травня 2008 р., м.Київ), С.261.

 6. Орленко А.Т. Характеристика чистих приміщень / А.Т. Орленко, Ю.О. Полукаров, І.О. Фоменко, В.С. Гаврикова, В.В. Павлюченкова, С.Е. Бутова // Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки: Збірник матеріалів Другої науково-методичної конференції, м.Київ, 17-18 грудня 2008 р., С.38-40.

 7. Гаврикова В.С. Оптимізація процесів десапробізації побутових стічних вод біологічними методами / Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: матеріали І міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (23-26 лютого 2009 р., м.Донецьк), С.359-361.

 8. Viktoria Gavrikova Determination of the toxicity of pesticide Fastak 10% by classic methods of bioassay / The book of abstracts: International conference for students of nature sciences (April 21st-25th, 2009 Vilnius Lithuania), P.34.

 9. Гарикова В.С. Біоіндикація якості довкілля за показниками флуктуючої асиметрії Acer platanoides L. / В.С. Гаврикова, О.А.Ігнатюк // Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасна біологія рослин» (20-24 червня 2011 р., м. Луганськ), С.20-22.

Молодший науковий співробітник

Гончар Ганна Юріївна

Посада
Молодший науковий співробітник
Телефон
(044) 459-35-07
Загальні інформація

Закінчила хіміко-біологічний факультет Мелітопольского державного педагогічного університету ім.Б.Хмельницького в 2010 р., де отримала диплом магістра педагогічної освіти.

Провідний інженер

Щур Костянтин Юрійович

Посада
Провідний інженер
Телефон
(044) 459-35-07
Провідний інженер

Биков В'ячеслав Валерійович

Посада
Провідний інженер
Телефон
(044) 459-35-07
інженер I категорії

Заїка Мирослав Ігорович

Посада
інженер I категорії
Телефон
(044) 459-35-07