Відділ дендрології та паркознавства

ПІБ
Посада, вчене звання, науковий ступінь
Завідувач відділу | С.н.с. | К.б.н.

Матяшук Раїса Костянтинівна

Матяшук Раїса Костянтинівна
Посада
Завідувач відділу
Вчене звання
С.н.с.
Науковий ступінь
К.б.н.
Телефон
096-367-27-44
Загальні інформація

Закінчила Львівський сільськогосподарський інститут (1987р.), навчалась в аспірантурі Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. В 1994 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.15- генетика рослин (науковий керівник - академік НАН України В.В.Моргун).

З 1992 року працювала в Криворізькому ботанічному саду НАН України на посадах молодшого наукового співробітника, ученого секретаря, старшого наукового співробітника відділу інтродукції та акліматизації рослин. В Науковому центрі екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України з грудня 2012р. працювала в.о. старшого наукового співробітника відділу екологічного моніторингу; з березня 2013р. - в.о. завідувача відділом дендрології та паркознавства. Публікації: має 43 наукових праці, зокрема 18 патентів на сорти рослин.

До кола наукових інтересів входять питання збереження біорізноманіття та його збагачення, зокрема за рахунок створення нових сортів декоративних рослин, чутливість рослин до умов вирощування та їх адаптація до комплексного впливу факторів урбанізованого середовища.

Публікації
 1. Логвиненко В.Ф., Матяшук Р.К. Особенности индуцированного мутационного процесса озимой пшеницы при воздействии мутагенами на пыльцу // VI съезд УОГиС им. Н.И. Вавилова. Тез. докл. - Киев,1992. - т.2. - С. 123 - 124.

 2. Матяшук Р.К. Результаты изучения особенностей влияния химических мутагенов на пыльцу озимой пшеницы//Актуальные проблемы физиологии растений и генетики. Тез. докл. конф. мол. ученых. - Киев, 1992. - С. 101.

 3. Моргун В.В., Логвиненко В.Ф., Матяшук Р.К. Особенности мутационной изменчивости при воздействии N-нитрозоэтилмочевины на вегетирующие растения озимой пшеницы // Цитология и генетика. - 1993. - т. 27. - №3. - C. 21 - 25.

 4. Матяшук Р.К. К вопросу о влиянии мутагенных факторов на устойчивость озимой пшеницы к болезням // Промышленная ботаника: Состояние и перспективы развития. Междун. науч. конференция памяти Е.Н. Кондратюка. - Кривой Рог, 1993. - С. 98.

 5. Матяшук Р.К. Особливості індукованого мутаційного процесу озимої пшениці при впливі хімічних мутагенів на пилок: Автореф...дис. канд. біол. наук, Київ, 1994. - 20 с.

 6. Матяшук Р.К. Эколого-биологические особенности интродуцентов Iris hybrida в условиях Кривбасса // Тез. междун. конф. молодых ученых «Проблемы дендрологии, садоводства и цветоводства». - Ялта, 1994. - С. 40 - 41.

 7. Матяшук Р.К. Особенности устойчивости интродуцентов рода Rosaceae к заболеванию мучнистой росой // Тез. междун. конф. молодых ученых «Проблемы дендрологии, садоводства и цветоводства». - Ялта, 1994. - С. 41 - 42.

 8. Матяшук Р.К., Сыщикова О.В. Эколого-биологические особенности перспективных видов рода Penstemon интродуцированных в Криворожском ботаническом саду // Матер. МНПК. - Тирасполь, 2001. - С. 163 - 164.

 9. Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф., Машталер Н.В. Стан колекційного фонду квітниково-декоративних рослин та підсумки інтродукції // Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно зміненого середовища: Мат. міжн. конф. - Кривий Ріг, 2005. - С. 247 - 249.

 10. Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф., Машталер Н.В. Ботаніко-географічний аналіз генофонду квітково-декоративних рослин Криворізького ботанічного саду НАН України // Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно зміненого середовища: Мат. міжн. конф. - Кривий Ріг, 2005. - С. 250 - 253.

 11. Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Селекційно-генетичне покращення культури лілійнику в умовах промислового регіону Криворіжжя // Інтродукція рослин на початку XXI ст.: досягнення і перспективи розвитку досліджень. МНК, Київ, 2005. - С. 148 - 151.

 12. Матяшук Р.К., Бєлкіна М.Ю. Збагачення асортименту чорнобривців в Криворізькому ботанічному саду НАН України // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва. - Матер. IV наук конф. - Кривий Ріг, 26 - 29 квітня 2006. - С. 124 - 126.

 13. Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Особливості онтогенетичного розвитку гібридних рослин роду Hemerocallis L. // Биологический вестник. Харьков - 2006, т.10, №2. - С.  75 - 76.

 14. Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Дослідження цитогенетичних особливостей штучної гібридизації лілійнику // Матеріали читань, присвячених 300-річчю з дня народження К. Ліннея. - Луганськ, Ельтон - 2, 2007. - С. 147 - 149.

 15. Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Особливості онтогенезу гібридних рослин лілійнику // Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти. - Львів, 2007. -161 c.

 16. Матяшук Р.К., Бєлкіна М.Ю. Деякі цитологічні аспекти інтродукції сортів і видів канни // Інтродукція рослин на початку XXI століття:досягнення і перспективи. До 120-річчя з дня народження акад. М.І. Вавилова - Київ, 2007. - С. 168 - 169.

 17. Матяшук Р.К., Машталер Н.В. Особливості розвитку генеративної сфери деяких видів Penstemon при вирощуванні в умовах промислового забруднення // Матеріали читань, присвячених 300-річчю з дня народження К. Ліннея. - Луганськ, Ельтон-2, 2007. - С. 131 - 134.

 18. Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Изменчивость онтогенетического развития лилейника при влиянии мутационного процесса // Генетика и биотехнология XXI века. Фундаментальные и прикладные аспекты: мат. МНК. - Минск: Изд. центр БГУ, 2008. - С.130 - 132.

 19. Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Использование рентгеновского облучения для обогащения сортового разнообразия лилейника // Научные ведомости Белгородского госуд. ун-та. - № 15 (86) 2010. - вып.12. - С. 60 - 66.

 20. Матяшук Р.К., Бєлкіна М.Ю. Адаптаційна мінливість розвитку канни в різних умовах вирощування // Матер. ХІ наук. конфер. - «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів». Київ, 22 - 24 червня, 2010 - С. 224 - 226.

 21. Матяшук Р.К., Бєлкіна М.Ю., Зубкова Н.В. Мінливість росту і розвитку канни залежно від умов вирощування // Бюл. Дер. Никит. бот. сада. - № 102, Ялта, 2010. - С. 65 - 71.

 22. ЧугунковаТ. В., Мазура М.Ю., Матяшук Р.К. Особливості формування пилку та гібридизації сортів і видів канни (Canna L.) в умовах Криворізького ботанічного саду // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. - Т.10, № 1, 2012. - С. 58 - 64.

 23. Мазура М.Ю., Матяшук Р.К. Вивчення чутливості канни до дії колхіцину // Матер. І міжнар. наук. конф. «Сучасна фітоморфологія». - Львів, 2012.- С. 169 - 172.

 24. Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Патент №09200 від 21.07.2009р., свідоцтво № 09258 про державну реєстрацію сорту лілійнику Руданочка.

 25. Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Патент № 09201 від 21.07.2009р., свідоцтво № 09257 про державну реєстрацію сорту лілійнику Романс.

 26. Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Патент № 09202 від 21.07.2009р.,свідоцтво № 09250 про державну реєстрацію сорту лілійнику Аврора.

 27. Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Патент №09203 від 21.07.2009р., свідоцтво № 09255 про державну реєстрацію сорту лілійнику Дотик Ангела.

 28. Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Патент № 09205 від 21.07.2009р., свідоцтво № 09251 про державну реєстрацію сорту лілійнику Галактика.

 29. Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Патент № 09206 від 21.07.2009р., свідоцтво № 09254 про державну реєстрацію сорту лілійнику Натхнення.

 30. Мазур А.Ю., Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Заявка № 08236005, Патент № 10411 від 16.04.2010р. на сорт лілійнику Академік Борис Патон.

 31. Мазур А.Ю., Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Заявка № 08236004, Патент № 10410 від 16.04.2010р. на сорт лілійнику Дарунок Сонця.

 32. Мазур А.Ю., Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Заявка №08236003, Патент № 10409 від 16.04.2010р. на сорт лілійнику Перлина Криворіжжя.

 33. Мазур А.Ю., Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Заявка № 08236002, Патент №10408 від 16.04.2010р. на сорт лілійнику Мавка.

 34. Мазур А.Ю., Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Заявка № 08236001, Патент № 10407 від 16.04.2010р. на сорт лілійнику Самоцвіт.

 35. Мазур А.Ю., Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Заявка №08236006, Патент № 10743 від 15.03.2011р. на сорт лілійнику Ювілейний.

 36. Мазур А.Ю., Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Заявка № 10236005, Патент № 110316 від 15.03.2011р. на сорт лілійнику Тернівчанка.

 37. Мазур А.Ю., Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Заявка № 10236002, Патент № 110319 від 15.03.2011р. на сорт лілійнику Берегиня саду.

 38. Мазур А.Ю., Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Заявка № 10236003, Патент № 110318 від 15.03.2011р. на сорт лілійнику Вечірній Кривбас.

 39. Матяшук Р.К. Заявка № 10236004, Патент № 110317 від 15.03.2011р. на сорт лілійнику Степова зоря.

 40. Мазур А.Ю., Матяшук Р.К., Чипиляк Т.Ф. Заявка № 10236001, Патент № 110320 від 15.03.2011р. на сорт лілійнику Скіфське золото.

Провідний науковий співробітник | Професор | Д.г.н.

Тютюнник Юліан Геннадійович

Посада
Провідний науковий співробітник
Вчене звання
Професор
Науковий ступінь
Д.г.н.
Телефон
(044) 526-19-18
Науковий співробітник | К.б.н.

Мірошник Наталія Володимирівна

Посада
Науковий співробітник
Науковий ступінь
К.б.н.
Телефон
044 524 80 63
Молодший науковий співробітник | К.с-г.н.

Лук'яненко Тетяна Леонідівна

Посада
Молодший науковий співробітник
Науковий ступінь
К.с-г.н.
Телефон
(044) 526-19-18
Молодший науковий співробітник

Небесний Віталій Борисович

Посада
Молодший науковий співробітник
Телефон
(044) 526-19-18
Провідний інженер

Тесленко Ігор Костянтинович

Тесленко Ігор Костянтинович
Посада
Провідний інженер
Телефон
(044) 494-14-48
Загальні інформація

В НЦЕБМ працює з 17.09.2009 р.

Освіта: Національний аграрний університет, факультет «Екологія», спеціальність - екологія та охорона навколишнього середовища(2002-2008 рр.),
Наукові інтереси: глобальні екосистеми та їх зміна під впливом антропогенної діяльності. Зелені технології. 3 наукові публікації

Публікації

1.    Радченко В.Г. Функціональний стан гіркокаштана звичайного (Aesculus hippocastanum L.) в умовах техногенного забруднення довкілля Київського мегаполісу / В.Г. Радченко, О.Г. Луцишин, Н.В. Палапа, П.П. Яворовський, Н.В. Коломієць, І.К. Тесленко //. - Екологія та ноосферологія. - 2010.  21.  № 1 - 2. - С. 4  18.
2.     Адаптація живих систем до умов техносфери Київського мегаполісу: Materialy VIII miedzynarodowej naukowi - praktycznej konferencji "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2012".  Volume 26.  2012. - P. 24  26.
3.    Интегральная оценка рекреационной нагрузки на объекты зеленой зоны г. Киева: Мат. IV міжн. наук. конф. (м. Донецьк, 18-21 жовтня 2011 р.) «Відновлення порушених природних екосистем». - Донецьк, 2011. - С. 155  158.

Провідний інженер

Ткаченко Ірина Василівна

Ткаченко Ірина Василівна
Посада
Провідний інженер
Телефон
(044) 494-14-48
Загальні інформація

В НЕЦБМ працює 22.06.12р.

Освіта: Білоцерківський Національний аграрний університет , факультет "екологія ", спеціальність - екологія та охорона навколишнього середовища (2005-2012)

Наукові інтереси:

Дослідження техногенного забруднення довкілля та причин катастрофічного погіршення функціонального стану зелених зон Київського мегаполісу

Публікації

1. Луцишин О.Г., Бєлошапка Т.В., Тесленко І.К., Ткаченко І.В. Ураження дерев природними шкідниками та фітопатогенами в умовах техногенного забруднення (на прикладі м. Київ) // Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka konference "Predni vedecke novinky - 2012" - D. 9. - 2012. - Praha - S. 3-7.

2. Луцишин О.Г., Тесленко І.К., Бєлошапка Т.В., Ткаченко І.В. Адаптація деревних рослин техногенно трансформованих урбоедафотопів Київського мегаполісу // Доповіді НАН України (прийнято до друку).

інженер I категорії

Прокопук Юлія Сергіївна

Посада
інженер I категорії
Телефон
(044) 526-19-18
Загальні інформація

В НЦЕБМ:

- 16.12.2006 р. і до тепер

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (біологічний факультет) за спеціальністью ,,Біологія" (1969-1974), Київський народний університет технічного прогресу (факультет екології та екотехнології) за спеціальністью ,,Екологія та управління природними ресурсами" (1977-1979).

Наукова робота: Протягом 1974 - 1984 р.р. працював у Лабораторії екології і токсикології згаданого ун-ту на посадах лаборанта, старшого лаборанта, молодшого наукового співробітника, 1984 - 1988 р.р. в Інституті гідробіології НАН України на посадах старшого інженера та молодшого наукового співробітника, 1988 - 1992 р.р. у Всесоюзному НДІ іригаційного рибництва на посаді наукового співробітника, 1993 - 1996 р.р. в Українському НДІ аквакультури іригаційних гідросистем на посаді старшого наукового співробітника, 1996 - 2002 р.р. та 2005 р. в Інституті рибного господарства УААН на посаді старшого наукового співробітника, 2003 - 2004 у Науковому конструкторсько-технологічному центрі ,,Техрибвод" на посаді завідувача лабораторії водних біоресурсів, із 2006 р. у Науковому центрі екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України на посаді наукового співробітника.

Протягом останніх 20 років - відповідальний виконавець або керівник загальнодержавних або міжнародних наукових тем і проектів у галузі прикладної водної екології, у тому числі - грантів міжнародних фондів Макартурів, Сороса, Ральфа Брауна та інших. Асоційований член Української академії оригінальних ідей, член Українського гідроекологічного товариства та деяких громадських природоохоронних організацій.

Учасник чисельних експедицій, серед яких водні - по річках важкодоступних болотно-лісових масивів, комбіновані - вздовж берегів північних морів, пішохідно-гірські - по горах, тундрах та пустелях, а також - альпіністські сходження.

Автор понад 140 наукових робіт, а також - низки учбових, популярних і практичних публікацій.

Сфера діяльності: Біопродуктивність та природоохоронне значення квазиприродних водно-болотних екосистем як компонентів зеленої зони мегаполіса. Еколого-природоохоронні особливості дніпровських островів.

Наукові інтереси: Закономірності організації угруповань консументів на прикладі зоопланктону малих гідросистем. Взаємозв'язок сукцесійних та еволюційних процесів у розвитку екосистем.

Наукові нагороди:

1. ,,Диплом Наукового прогресу" (,,Scientific Progress") в ознаменування визнання Експертною комісією міжнародної конференції представленої наукової доповіді однією з кращих дослідницьких робіт у рамках секції ,,Екологія" (Лондон-Одеса, 2011).

2. ,,Диплом мислителя" (Diploma ,,Sophist" № DS - 12/0023) із бронзовою відзнакою за третє місце у Національному чемпіонаті України з наукової аналітики (у сфері біологічних наук) у рамках І етапу "International Scientific Analytical Project" (held in 2012 in London).

3. ,,Диплом мислителя" (Diploma ,,Sophist" № DS - 12/0017) із срібною відзнакою за друге місце у Відкритому Європейсько-Азіатському чемпіонаті з наукової аналітики (у сфері біологічних наук) у рамках І етапу "International Scientific Analytical Project" (held in 2012 in London).

Публікації
 1.  Дубровський Ю.В. Вертикальний розподіл планктоних ракоподібних протягом доби в зоні впливу підігрітих вод // Вісник Київського університету. Біологія. - 1978. - Вип. 20. - С. 91 - 93.

 2.  Дубровський Ю.В., Петрусенко О.А. Про знищення личинок кровосисних комарів безхвостими амфібіями // Вісник Київського університету. Біологія. - 1981. - Вип. 23. - С. 82 - 84.

 3.  Монченко В.И., Радзимовский В.Д., Дубровский Ю.В. Новый объект и обзор хищничества циклопид // Вестник зоологии. - 1981. - № 6. - С. 71 - 73.

 4. Дубровский Ю.В. Некоторые принципы поиска и изучения модельных экосистем // Проблемы общей и молекулярной биологии. - 1982. - № 1. С. 21 - 22.

 5.  Исаева Н.М., Дубровский Ю.В., Килочицкий П.Я. Об экологии Romanomermis nielseni (Nematoda, Mermithidae) - паразита кровососущих комаров // Вестник зоологии. - 1984. - № 6. - С. 70 - 71.

 6.  Дубровский Ю.В. Оценка трофической конкуренции у животных по индексам наполнения // Гидробиологический журнал. - 1987. - том 22, №2. - С. 83 - 86.

 7.  Дубровский Ю.В. Диалектика формирования биоценоза // Философские проблемы современного естествознания. - 1989. - Вип. 70. - С. 31 - 37.

 8.  Дубровский Ю.В., Титар В.М. О сравнении плотности амфибий в водоёмах и водотоках // Вопросы герпетологии (7-ая Всесоюзная герпетологическая конфернция. Авторефераты докладов. - К.: Наукова думка, 1989. - С. 84.

 9.  Ковальчук А.А., Ковальчук Е.В., Дубровский Ю.В. Функционирование подсистемы планктона рыбного пруда // Сборник трудов Первой Верещагинской международной конференции. - Иркутск, 1989. - С. 58 - 59.

 10.  Титар В.М., Дубровский Ю.В. Популяционный мониторинг в пойме рек // Фенетика природных популяций (Материалы IV Всесоюзного совещания. - Борок: 1990. С. 272 - 273.  

 11.  Ковальчук Н.Е., Дубровский Ю.В., Мальцев В.И., Ворончук Л.В. Результаты выращивания двухлетков карпа на естественной кормовой базе в сельскохозяйственном пруду в условиях засорённости водоёма амурским чебачком // Рыбохозяйственное освоение водоёмов комплексного назначения: Сборник статей. - М.: ВНИИР, 1990. - С. 128 - 131.

 12.  Гриб И.В., Малафеев В.В., Середа Т.Н., Гулейкова Л.Н., Пасичный А.П., Пионтковский А.З., Дунская Е.Д., Дубровский Ю.В. Особенности экологии правобережных пойменных водоёмов среднего течения р. Десна // Киев: 1991. - ДЕП в ВИНИТИ 14.08.91, №3464-В91. - 22 с.

 13.  Ковальчук Н.Е., Дубровский Ю.В. Об оценке продукционных возможностей фитопланктона  нагульных сельскохозяйственных водоёмов лесостепной зоны по прозрачности воды // Проблемы экологии и ресурсосбережения для сельскохозяйственных районов и агропромышленных комплексов ( Тезисы докладов II Международной конференции). - Одесса: 1992. - С. 4 - 5.

 14.  Дубровський Ю.В., Ковальчук Н.Є., Мельничук В.П. Про трофічні особливості сільськогосподарських водойм Лісостепу України // І з'їзд

Гідроекологічного товариства України (тези доп.). - Київ: 1994. - С. 86.

 1.  Ковальчук А.А., Ковальчук Н.Е., Дубровский Ю.В. Участие коловраток в потреблении первичной продукции и деструкции органического вещества в рыбоводных водоёмах // Гидробиологический журнал. - 1994. - том 30, № 2. - С. 35 - 43.

 2.  Ковальчук Н.Е., Дубровский Ю.В., Мельничук В.П. К вопросу о типизации сельскохозяйственных водоёмов по некоторым трофическим показателям // Пресноводная аквакультура в условиях антропогенного пресса (Тезисы докладов международной научной конференции). Часть 1. - Киев: 1994. - С. 105.

 3.  Дубровский Ю.В. О значении водоёмов комплексного использования в сохранении биоразнообразия лесостепных ландшафтов // Проблемы рационального использования биоресурсов водохранилищ (Материалы международной научной конференции, Киев, 6 - 8 сентября 1995 г.) - Киев: 1995. - С. 122 - 123.

 4.  Дубровский Ю.В. Биоценотические аспекты выращивания рыбы в сельскохозяйственных водоёмах Лесостепи // Повышение качества рыбной продукции внутренних водоёмов: Материалы международной научной конференции 8 - 9 октября 1996 г. - Киев: 1996. - С. 53 - 54.

 5.  Дубровский Ю.В., Петрусенко А.А. Экологический анализ состава пищи амфибий - обитателей водоёмов Среднего Приднепровья // Вестник экологии. - 1996. - № 1-2. - С. 44 - 57.     

 6.  Дубровский Ю.В. Влияние зарегулирования малого водотока на продукционно-деструкционные свойства водных масс (на примере р.Стугна) // Вестник экологии. - 1996. - № 1-2. - С. 156 - 161.

 7.  Осипова М.А., Дубровский Ю.В. Птицы прудов поймы р.Стугна / Вестник экологии. - 1996. - № 1-2. - C. 169 - 172.

 8.  Мальцев В.І., Зуб Л.М., Потапенко В.Г., Олексов О.А., Дубровський Ю.В., Мельничук В.П. Річка Стугна. Сучасний стан. Перспективи та майбутнє. - Київ: 1997. - 52 с.  

 9.  Дубровский Ю.В. Квазиприродные экосистемы как резерваты биоразнообразия в агроландшафтах (Dubrovskyi Yu.V. Semi-natural ecosystems as biodiversity reserves in areas of intensive agriculture) // Збереження біорізноманітності в Україні. Збірник Національної Конференції, Канів, 21 - 24 жовтня 1997 р. - Київ: Егем, 1997. - С. 29 - 30, 66.

 10.  Дубровский Ю.В. Влияние русловых водоемов на метаболизм планктона малых рек среднего Приднепровья // Другий з'їзд Гідроекологічного товариства України. Київ, 27-31 жовтня 1997 р. Тези доп. Том.І - Київ, 1997. - С. 109 - 110.

 11.  Ковальчук Н.Е., Ковальчук А.А., Дубровский Ю.В. Оценка продукции фитопланктона в малых водоемах по показателю прозрачности воды // Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія: Біологія. - 1998. -  № 5. - С. 20 - 25.

 12.  Дубровский Ю.В. О природоохранном потенциале береговых зон сельскохозяйственных водоемов / Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.). Канів, 1998. - C. 13 - 14.

 13.  Dubrovsky Yu.V., Melnichuk V.P., Dzeverin I.I., Khimko R.V., Dunskaja E.D. Ecological Condition of Smoll Rivers in North-Western Prichernomorie Depending on Peculiarities of River Valley Communities // Management and conservation of the northern-western Black Sea Coast. Scientific publication proceeding of the EUCC international symposium. Odessa: Astroprint. - 1998. P. 47 -58. 

 14.  Дубровський Ю. Риборозплідні стави як рефугіуми для водоплавних птахів // Екологічні аспекти охорони птахів: Матеріали VII наради орнітологів Західної України, присвяченої пам'яті Володимира Дзєдушицького. М. Івано-Франківськ, 4-7 лютого 1999 р. - Львів: 1999. -               С. 44 - 45.

 15.  Dubrovsky Yu.V. Rural ponds: landscape and habitat aspects / Methoda. Збірка наукових праць. Випуск "Фальцфейновські читання". - Херсон: Атлант, 1999. - P. 68 - 71.

 16.  Дубровський Ю.В. До вивчення біотопічної організації ландшафтів // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХ сторіччя. Збірник наукових праць. Київ: 1999. - С. 133.

 17.  Dubrovsky Yu. V. Specific photosynthetic activity of plankton of fish-ponds in the Middle Dnieper area // Альгология. - 1999. -  Т. 9, № 2. - С. 46.

 18.  Дубровський Ю.В. Природоохоронне значення сільськогосподарських водойм України / Зб. наук. праць Полтавського ДПІ. Екологія. Біологічні науки. 1999. - Випуск 1. - C. 77 - 82.

 19.  Дубровський Ю.В. Модельні екосистеми та ситуації на теренах України, що охороняються // Проблеми екологічної стабільності Східних Карпат. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення Національного природного парку ,,Синевир" (24-27 червня 1999, Синевир, Україна). - Синевир: 1999. - С. 64 - 65.

 20.  Ковальчук Н.Є., Дубровський Ю.В., Мельничук В.П. Можливості та 

перспективи вирощування риби у малих неспеціалізованих водоймах //

Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія:

Біологія. 2000. - № 7. С. 146 - 147.

 1.  Дубровський Ю.В. Екологічні проблеми комплексного використання малих гідросистем // Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України. Тези доповідей другої всеукраїнської науково-методичної конференції (м. Чернівці, 24-26 квітня 2000 р.). - Чернівці: Рута. - 2000. - С. 112 - 113.  

 2.  Дубровский Ю.В. Оценка трофического статуса некоторых Волынских озёр и тенденций его изменения // Природні ресурси, екологія та охорона здоров'я Полісся: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Випуск ІІІ. - Луцьк: Надстир'я, 2000. - С. 42 - 45.

 3.  Дубровский Ю.В. Природоохранные аспекты рыбоводства // Пресноводная аквакультура в Центральной и Восточной Европе: достижения и перспективы: Материалы международной научно-практической конференции, г.Киев 18-21 сентября 2000 г. - К.: 2000. - С. 174 - 175.

 4.  Дубровский Ю.В., Ковальчук Н.Е., Мельничук В.П. Биопродуктивность сельскохозяйственных водоёмов с различной степенью интенсификации рыбоводства // Пресноводная аквакультура в Центральной и Восточной Европе: достижения и перспективы: Материалы международной научно-практической конференции, г.Киев 18-21 сентября 2000 г. - К.: 2000. - С. 176 - 177.  

 5.  Дубровский Ю.В. Экологические аспекты зарегулирования равнинных малых рек Украины // Малые реки: Современное экологическое состояние, актуальные проблемы: Тезисы докладов Международной научной конференции, Россия, Тольятти, 23-27 апреля 2001 г. - Тольятти: ИЭВБ РАН, 2001. - С. 72.

 6.  Дубровский Ю.В. Модельные ситуации в изучении экосистем // Фальцфейнівські читання. Міжнародна наукова конференція 25-27 квітня 2001 р. Збірник наукових праць. - Херсон: Терра. - 2001. С. - 51 - 52.

 7.  Ковальчук Н.Є., Ковальчук А.А., Дубровський Ю.В. Про можливість визначення і прогнозу природної рибопродуктивності малих водойм за показником прозорості води // Рибне господарство. - 2001. - вип. 59 - 60. - С. 116 - 121.

 8.  Dubrovsky Yu. V. An index of integral projective caver degree and prospects for its application. - Problems of today in bioindication and biomonitoring. Abstracts XI international symposium on bioindicators. Sycktivkar: 11-21 September, 2001. - P. 242.

 9.  Дубровский Ю.В., Ковальчук Н.Е. Проблемы сохранения болотно-береговых фаунистических  комплексов в угодьях сельского рыбоводства // Структура и функциональная роль животного населения в природных и трансформированных экосистемах: Тезисы I международной научной конференции, 17-20 сентября 2001 г. - Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 2001. - С. 136 - 137. 

 10.  Дубровский Ю.В. Эволюция как процесс освоения новых экологических ниш // Феномен співіснування двох парадигм: креаціонізму та еволюційного вчення. Збірник статей. - Київ: НВП ,,Вирій". - 2001. - С. 106 - 111.

 11.  Дубровський Ю.В. Про екологічний стан покинутих сільськогосподарських ставків // Регіональні екологічні проблеми. Збірник наукових праць. Київ: ВГЛ ,,Обрії". - 2002. - С. 136 - 139.

 12.  Дубровський Ю.В., Дубровська Л.Д. Личинки кровосисних комарів як можливий кормовий ресурс ставкового рибництва // Рибне господарство. - 2003. - вип. 62. - С. 94 - 97.

 13.  Дубровська Л., Дубровський Ю. Личинки малярійних комарів у малих річках // Раціональне використання водних ресурсів - необхідний елемент стійкого розвитку: Матеріали 3-ої робочої зустрічі Української річкової мережі с. Осій (Закарпатська область), 26-29 червня 2003 р. - Ужгород: поліграфцентр ,,Ліра", 2003. - С. 45. 

 14.  Ковальчук А.А., Дубровский Ю.В., Ковальчук Н.Е. Енергетичний баланс екосистеми типового рибницького ставка лісостепової зони // Рибне господарство. - 2004. - вип. 63. - С. 95 - 97.

 15.  Дубровский Ю.В. Исследование показателей проективного покрытия для характеристики населяемых птицами биотопов / Облік птахів: підходи, методики, результати. - Збірка наукових статей 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 26-30 квітня 2004 р. - Житомир: 2004. - C. 47 - 49.

 16.  Долинский В.Л., Дубровский Ю.В., Дубровская Л.Д. О биоценотической роли малых речных заливов // Эколого-биологические проблемы водоёмов бассейна реки Днепр: Материалы Международной научно-практической конференции 7-8 мая 2004 года. Новая Каховка: 2004. - С. 58 - 61.

 17.  Дубровський Ю.В., Некрасова О.Д. Земноводні та плазуни іригаційно-рибницьких угідь та питання їх охорони//Сучасні проблеми зоологічної науки. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Наукові читання, присвячені 170-річчю заснування кафедри зоології та 100-річчю з дня народження професора О.Б.Кістяківського" (16-18 вересня 2004, Київ-Канів). - К.: Київський університет, 2004. - C. 48 - 50.

 18.  Дубровский Ю.В., Третяк А.М. Угодья прудового рыбоводства как компоненты экосети // Роль экологического пространства в обеспечении функционирования живых систем: Материалы первой международной научно-практической конференции. Елец, 18 - 20 апреля 2005 года. - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2005. - С. 79 - 81.

 19.  Дубровський Ю.В., Гулейкова Л.В., Плігін Ю.В., Короткевич Т.М., Матчинська С.Ф., Некрасова О.Д., Шеремет В.П., Яковенко Н.С. Оцінка екологічного стану рекреаційних озер Києва за розвитком гідрофауни // Екологічний стан водойм м. Києва. - Київ: Фітосоціоцентр. - 2005. - С. 110 - 143.

 20.  Дубровский Ю.В., Дубровская Л.Д. Оценка экологического состояния зарегулированных малых рек с использованием биотического индекса // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск ,,Гідроекологія". - 2005. - № 3(26). - С. 145 - 148.

 21.  Третяк А.М., Дубровский Ю.В., Смирнюк Н.И., Горай Н.А., Приймак А.М. Проблемы и перспективы фермерского рыбоводства в Украине // Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 26-30 вересня 2005 р. м. Київ. - Київ: 2005. - С. 266 - 276.

 22.  Палиенко Л.П. Дубровский Ю.В. Новый для фауны Украины вид мокриц Philoscia muscorum (Isopoda: Oniscoidea) // Биоразнообразие и роль зооценоза в естественных и антропогенных экосистемах: Материалы III Международной научной конференции 4-6 октября (Zoocenosis - 2007). - Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 2005. - С. 207 - 208.    

 23.  Дубровский Ю.В., Третяк А.М. Об особенностях сохранения биоразнообразия в рыбохозяйственных угодьях // Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади. Книга 2. - Київ: ЗАТ ,,Нічлава". - 2005. - С. 248 - 261.

 24. Дубровский Ю.В., Титар В.М. Плотность популяций птиц на малых водоёмах различного экологического режима // Современные проблемы популяционной экологии. Материалы IX Международной научно-практической экологической конференции. г. Белгород, 2-5 октября 2006 г. - Белгород: Изд-во ПОЛИТЕРРА, 2006. - С. 54 - 55.

 25. Дубровський Ю.В., Дубровська Л.Д., Зуб Л.М. Розведення цибулі ведмежої на вологих грабово-кленових фаціях Голосіївського лісу // Екологія Голосіївського лісу. Монографія. - К.: Фенікс, 2007. - С. 101 - 106.

 26. Зуб Л.М., Дубровський Ю.В., Савицький О.Л. Особливості екологічного стану каскадів руслових ставків Голосіївського лісу // Екологія Голосіївського лісу. Монографія. - К.: Фенікс, 2007. - С. 302 - 308.

 27. Дубровский Ю.В., Некрасова О.Д. Анализ видового богатства позвоночных в угодьях прудовых хозяйств // Биоразнообразие и роль животных в экосистемах: Материалы IV Международной научной конференции 9-12 октября (Zoocenosis - 2007). - Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 2007. - С. 17 - 19.                 

 28. Байрак О.М., Дубровський  Ю.В. Роль заповідного лісового масиву „ Феофанія" у збереженні рідкісних та охоронюваних видів рослин і тварин в умовах мегаполісу // Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник статей учасників Міжнародної науково-практичної конференції 27-29 листопада 2007 року. Том II. - Житомир: ПП Рута, 2007. - С.5 - 7.

 29. Дубровський Ю.В., Бабко Р.В., Дубровська Л.Д. Оцінка стану річки Ворскла в районі впадіння річки Охтирка // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. - Серія ,,Екологія. Біологічні науки". - Випуск 6 (58). - Полтава, 2007. - С. 133 - 138.

 30. Дубровский Ю.В. Пути и проблемы сохранения биоразнообразия // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: Материалы ІІІ Всероссийской научной конференции 27 января - 1 февраля 2008 г. Йошкар-Ола; Пущино, 2008. - С. 619 - 620.

 31. Дубровский Ю.В. Природоохранное и научное значение днепровских островов // Географія в інформаційному суспільстві: Збірник наукових праць у 4-х тт. - Київ: ВГЛ ,,Обрії", 2008. - Т. ІІІ. - С. 253 - 255.

 32. Дубровский Ю.В., Мишта А.В. Особенности бобровых поселений в рекреационных зонах Киева // Екологія міст та рекреаційних зон: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Одесса - 2008, 17 - 18 квітня. Одеса: Інноваційно-інформаційний центр ,,ІНВАЦ", 2008. - С. 293 - 296.

 33. Дубровский Ю. Экологические условия и особенности рыбоводства в неспециализированных прудах лесостепной зоны // Озера та штучні водойми України: сучасний стан й антропогенні зміни. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 травня 2008 р. - Луцьк: РВВ ,,Вежа" Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2008. - С. 380 - 383.

 34. Дубровський Ю. В., Дубровська Л.Д., Котенко А. Г., Титар В.М., Цвелих О.М. Збереження островів околиць Києва як важливої складової Дніпровського екокоридору // Дніпровський екологічний коридор. - Київ: Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2008. - С. 78 - 85.

 35. Дубровский Ю.В. Влияние русловых прудов на продукционно-деструкционный потенциал планктона малых водотоков // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Періодичний науковий збірник. - К.: ВГЛ ,,Обрії", 2008. - Том 15. - С. 142 - 149.

 36. Дубровский Ю.В. Квазиприродные экосистемы и их природоохранное значение // Живые объекты в условиях антропогенного пресса. Материалы Х Международной научно-практической экологической конференции. г. Белгород, 15-18 сентября 2008 г. - Белгород: ИПЦ ,,ПОЛИТЕРРА", 2008. - С. 65.

 37. Дубровский Ю.В., Цвелых А.Н. Распространение наземних позвоночных  на днепровских островах Киевской группы // Відділенню Українського степового природного заповідника ,,Михайлівська цілина" 80 років - сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 23-25 вересня 2008 р. - Суми: 2008. - С. 25.

 38. Дубровский Ю.В., Баранский А.Р., Мормыль В.Г. Метеорологические и биологические наблюдения во время полного солнечного затмения 1 августа 2008 года // International conference CAMMAC 2008 (Comets, Asteroids, Meteors, Meteorites, Astroblemes, Craters).Vinnytsia, September 28 - October 3.  Book of abstracts. - Vinnytsia: 2008. - P. 67 - 68.

 39. Дубровский Ю.В., Титар В.М. Сравнительный анализ видовой насыщенности прибрежных полос прудов лесостепной зоны // Проблемы изучения краевых структур биоценозов: Материалы 2-й Всероссийской научной конференции с международным участием 7 - 9 октября 2008 года. - Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2008. - С. 170 - 172.

 40. Дубровський Ю.В. Природоохоронні аспекти реконструкції ставків урочища Феофанія // Збірник наукових праць Полтавського педагогічного  університету. Екологія: біологічні науки. Вип. 7  (63). - Полтава, 2008. -  С. 126 - 130.

 41. Дубровський Ю., Дубровська Л., Котенко А., Титар В., Цвелих О. Дніпровські острови біля Києва: стан та природоохоронна цінність. Пропозиції щодо збереження островів як важливої ділянки Дніпровського екокоридору. // ,,Жива Україна". Спецвипуск ,,Розмай". - 2008. - С. 12 - 14. 

 42. Дубровський Ю.В., Дубровська Л.Д. До вивчення кровосисних комарів північно-західної Волині // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки. - 2009. - № 2. - С. 158 - 160.

 43. Дубровский Ю.В., Дубровская Л.Д. О типах местообитаний личинок кровососущих комаров Украины // Зоологічна наука у сучасному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 175-річчю заснування кафедри зоології (15-18 вересня 2009р., м. Київ - м. Канів). - К.: 2009. - С. 160 - 163.     

 44. Дубровский Ю.В. Гидробиология микроводоёмов: проблемы, задачи, перспективы // Карадаг - 2009: Сборник научных трудов, посвящённый 95- летию Карадагской научной станции и 30-летию Карадагского природного заповедника Национальной академии наук Украины. - Севастополь: ЭКОСИ-Геофизика, 2009. - С. 413 - 418.  

 45. Дубровский Ю.В. Квазиприродные экосистемы как основа зелёных зон мегаполиса // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів. Матеріали п'ятої міжнародної науково-практичної конференції; м. Дніпропетровськ, 06-09 жовтня 2009 р. -  Дніпропетровськ, 2009. - Частина ІІ. - С. 48 - 49.

 46. Дубровский Ю.В. Заселённость ящерицами днепровских островов в окрестностях Киева // Биоразнообразие и роль животных в экосистемах: Материалы V Международной научной конференции 12 - 16 октября 2009 г. (Zoocenosis - 2009). - Днепропетровск: Лира, 2009. - С. 269 - 270.   

 47. Дубровский Ю.В. Биоценотические аспекты микроэволюции // Современные взгляды на эволюцию органического мира. Программа и тезисы докладов международной научной конференции (18-20 ноября 2009 г., г. Киев, Украина). - Киев: 2009. - 2009. - С. 23.

82. Некрасова О.Д., Дубровский Ю.В. Экопространство мегаполиса как арена микроэволюционных преобразований // там же. - С. 51.

83. Дубровский Ю.В. Сообщества в специфических биотопических условиях как объекты природно-заповедного фонда // Природно- заповідний фонд України - минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю природного заповідника ,,Медобори'' (cмт. Гримайлів, 26-28 травня 2010 р.). - Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. - С. 47 - 50.

84. Дубровский Ю.В., Яворовский П.П. О повышении роли защитных лесополос в сохранении природного биоразнообразия // Биоразнообразие и устойчивое развитие: Тезисы докладов Международной научно- практической конференции (Симферополь, 19-22 мая 2010 г.). - Симферополь: 2010. - С. 145 - 147.

85. Дубровский Ю.В. Проблема экспресс-индикации биоразнообразия и природоохранной ценности малых водоёмов // Видовые популяции и сообщества в антропогенно трансформированных ландшафтах: состояние и методы его диагностики. Материалы XI Международной научно-практической экологической конференции. 20-25 сентября 2010 г., г. Белгород, Россия. - Белгород: ИПЦ ПОЛИТЕРРА, 2010. - С. 202 - 203.

86. Дубровский Ю.В. А.Ф. Крышталь и проблемы медицинской гидробиологии // Александр Филиппович Крышталь и его лаборатория (к 100-летию со дня рождения). - Киев: Фитосоциоцентр, 2010. - С. 61 - 69.

87. Дубровский Ю.В., Будак А.В. Трофические связи бесхвостых амфибий в рыбоводных прудах Киева и его окрестностей // Проблемы изучения и сохранения позвоночных животных антропогенных водоёмов: Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. - Саранск : Прогресс, 2010. - С. 32 - 35.

88. Дубровский Ю.В. Квазиприродные экосистемы и их роль в сохранении биоразнообразия // Modern trends in medicine, veterinary science and pharmacology development. Forms of life and questions of their coexistens: materials digest of the Vth and Vith International scientific and practical conferences (Odessa, London, May 26 - June 2, 2011; Odessa, London, June 29 - July 7, 2011). Veterinary, medical, pharmaceutical, biological, chemical, Earth sciences. - Odessa: InPress, 2011. - P. 118 - 121.

89. Дубровский Ю.В. Динамика освещённости и температуры воздуха в день частного солнечного затмения 4 января 2011 г. // Memorial International conference CAMMAC 2011 (Comets, Asteroids, Meteors, Meteorites, Astroblemes, Craters). Vinnytsia, September 19 - 24. Book of selected papars and abstracts. - Vinnytsia: 2011. - P. 65 - 66.

90. Дубровский Ю.В. Значение дупловых водоёмов для лесных животных // Биоразнообразие и роль животных в экосистемах: Материалы VІ Международной научной конференции 4 - 6 октября 2011 г. (Zoocenosis - 2011). - Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 2011. - С. 179 - 180.

91. Дубровский Ю.В. Проблемы повышения информативности мониторинга биоразнообразия // Збірник наукових праць Луганського природного заповідника. - 2011. - Луганськ. - 2011. - С. 19 - 24.

92. Дубровский Ю.В. Биоресурсный потенциал широкопрофильных прудов Украины // Veterinary, agricultural, biological and chemical sciences: state and prospects of development in the XXI century, Dynamics of human intelligence evolution, moral and aesthetic world perception and artistic creation: materials digest of the XIX and XX International Scientific and Practical Conferences and the I stages of Research Analytics Championships (London, February 20, 2012; London, March 13, 2012). Biological, veterinarian, chemical, agricultural sciences; construction sciences, architecture, culturology and study of art. - London : LASHE,

2012. - P. 37 - 40.

93. Дубровський Ю.В., Ковальчук Н.Є. Природоохоронні та рекреаційні аспекти сільського рибництва // ,,Зелена економіка: перспективи впровадження в Україні: Матеріали Міжнародної конференції (Київ, 24 - 25 квітня 2012 р.); Формування національної політики збалансованого виробництва і споживання: спільні дії влади, бізнесу і громадськості: Матеріали бізнес-форуму (Київ, 26 квітня 2012 р.): у 3 т. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2012. - Т. 2. - С. 335 - 339.

94. Заблудовская С.А., Дубровский Ю.В. Особенности почвенной акарофауны днепровских островов Голубой зоны Киева // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Збірка матеріалів ІІІ Міжнародної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету (11-13 травня 2012 року, м. Запоріжжя). - Запоріжжя: Copy Art, 2012. - С. 126 - 127.

95. Борбат М.О., Дубровський Ю.В. Рибницькі ресурси сільськогосподарських водойм України // Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений: Материалы ІІІ Международной научной конференции 17-19 мая 2012 года. - Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2012. - С. 267 - 269.

Науково-популярні та практичні публікації:

 1. Дубровський Ю. Волинські водойми // Жива Україна. Екологічний бюлетень. - 1998. - № 11-12. - С. 13.

2. Дубровський Ю. Рибалочка на малих водоймах // Птах. Інформаційний бюлетень Українського товариства охорони птахів. - 1999, № 1. - С. 6 - 7.

3. Дубровський Ю., Січко Л. У долині Гірського Тікичу // Жива Україна. Екологічний бюлетень. - 1999. - № 5-6. - С. 15 - 16.

4. Дубровський Ю. Штучні водойми - потенційні компоненти екомережі. Сільськогосподарські стави як резервати біорізноманіття // Жива Україна. Екологічний бюлетень. - 1999. - № 7-8. - С. 4 - 5.

5. Некрасова О., Морозов-Леонов С., Дубровський Ю. Дивовижні явища у житті жаб // Жива Україна. - 2003. - № 3-4. - С. 20.

6. Долинський В., Дубровський Ю., Некрасова О. Верхів'я Канівського водосховища. Проблема збереження малих заток // Жива Україна. Екологічний журнал. - 2004. - № 1-3. - С. 20 - 21.

7. Дубровський Ю., Мельничук В. Проблеми спорудження та використання руслових водойм // Українська річкова мережа. Інформаційний бюлетень. - 2004. - № 1(2). - С. 6 - 7.

8. Дубровський Ю.В. Світові водні ресурси і проблеми їхнього збереження // Участь громадськості у збереженні малих річок: матеріали тренінг-курсу. - К.: Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2005. - С. 9 - 14.

9. Дубровський Ю.В. Використання малих річок і проблеми збереження їхніх ресурсів // Участь громадськості у збереженні малих річок: матеріали тренінг-курсу. - К.: Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2005. - С. 18 - 29.

10. Дубровський Ю. Екологічна експедиція до Розточчя // Жива Україна. Екологічний журнал. - 2005. - № 1-2. - С. 13.

11. Дубровський Ю. Про унікальність екосистем островів середнього Дніпра // Жива Україна. Екологічний журнал. - 2005. - № 3-4. - С. 13 - 14.

12. Дубровський Ю., Єришева А. Дніпровські острови - територія недоторканості ? // Слово. Народна газета Вишгородщини, 11 жовтня 2008. - № 103 - 105 (4550 - 4552). - С. 11.

13. Дубровський Ю., Єришева А. Боброва хатка - лікувальна піраміда ? // Слово. Народна газета Вишгородщини, 8 листопада 2008. - № 114 - 115 (4561 - 4563). - С. 11.

14. Монченко В.І., Дубровський Ю.В. Екологічний стан водойм Феофанії // Жива Україна. Екологічний журнал. - 2009. - № 1-2. - С. 17 - 18. 

інженер I категорії

Юрчук Микола Іванович

Посада
інженер I категорії