Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України», з 03 жовтня 2022 р. оголошується конкурс на заміщення вакантної посади: – молодшого наукового співробітника відділу дендрології та паркознавства

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«ІНСТИТУТ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ»

Україна, 03143, м. Київ, вул. акад. Лебедєва, 37.
тел.: (044) 526-19-18, е-mail: info@ieenas.org, веб-сайт: http://ieenas.org

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу дендрології та паркознавства

Загальні вимоги

Посадові обов’язки

Під керівництвом завідувача відділу або керівника чи відповідального виконавця розділу або теми проводить науково-дослідні роботи у відповідності з тематичним та робочим планами згідно із затвердженими методиками.

Вивчає та узагальнює наукову літературу та досвід роботи з наукової тематики відділу. Обґрунтовує окремі теоретичні положення, що стосуються теми досліджень відділу.

Бере участь в проведенні експериментів і досліджень, проводить спостереження, здійснює збір інформації, обробляє та аналізує отримані дані, формулює висновки, приймає участь в підготовці звітів та публікацій.

Бере участь у впровадженні результатів досліджень та розробок.

Строковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі

Для працівників Інституту

1) Письмова заява на ім’я директора про участь у конкурсі.

Для інших учасників конкурсу

1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, зокрема, опублікованих:

у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

у наукових виданнях інших держав;

у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у колективних монографіях); посилання на наукові онлайн-профілі;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Термін прийому документів

Початок: 03 жовтня 2022 р.

Закінчення: 02 листопада 2022 р.

Адреса прийому документів

Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України»,

вул. акад. Лебедєва, 37, м. Київ, Україна, 03143

Контакти для довідок

начальник відділу кадрів: Громова Ольга Сергіївна,

е-mail: konkurs.iee@gmail.com

тел.: 044-526-19-18

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища, другого (магістерського) рівня

Науковий ступінь

кандидат наук або відсутній

Досвід наукової роботи

не менше 3 років

Вимоги до публікацій

Наявність публікацій та/або патентів, зокрема, статей у наукових фахових рецензованих виданнях та/або виданнях, що індексуються у міжнародних базах даних.