Оголошення про прийом до аспірантури для підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому рівні) за спеціальністю 101 Екологія

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України»

оголошує прийом до аспірантури для підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому рівні) за спеціальністю:

101 Екологія

Термін навчання: 2022-2026 рр. Навчання за державним замовленням здійснюється за очною формою навчання (з відривом від виробництва). До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту за освітнім ступенем магістра (спеціаліста). До вступу допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з Правилами прийому.

Фінансування підготовки докторів філософії та докторів наук у ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» здійснюється за рахунок коштів: державного бюджету України (за державним замовленням), фізичних чи юридичних осіб (на умовах контракту), грантів, отриманих ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» на проведення наукових досліджень.

Перелік документів, що подаються вступниками:

1) заява на ім’я директора ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» про прийом до аспірантури з візою передбачуваного наукового керівника;

2) копія диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації;

3) особовий листок з обліку кадрів із фотографією;

4) медична довідка форми 086/о;

5) копія сертифіката тестів з іноземної мови рівня не нижче B2 (за наявності);

6) ксерокопії публікацій за спеціальністю (за наявності) та документів на винаходи (за наявності);

7) дослідницька пропозиція за обраною спеціалізацією, у якій обґрунтовується вибір тематики майбутньої дисертаційної роботи, що підготовлена відповідно до вимог Правил прийому до аспірантури або реферат з відгуком передбачуваного наукового керівника;

8) три фотокартки розміром 3х4 см;

9) копія паспорту (сторінки 1-2 і сторінка з відомостями про місце реєстрації) або іншого документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство України»);

10) копія індивідуального податкового номеру;

11) військовий квиток (посвідчення офіцера) (для військовозобов’язаних).

Особи, які здобули вищу освіту за кордоном, до копії диплома обов’язково додають:

12) свідоцтво компетентного органу про визнання документа про вищу освіту відповідно до вимог «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015;

13) оригінали паспорта (документа, що заміняє паспорт);

14) диплом про вищу освіту, сертифікат тестів з іноземної мови (пред’являються вступниками особисто).

Прийом документів здійснюється до 10 вересня 2022 р. за адресою:

м. Київ, вул. акад. Лебедєва 37, (дні: понеділок-п’ятниця).

Телефони для довідок: +38 (044) 5261905

E-mail: konkurs.iee@gmail.com