Конкурс на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу фітоекології

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ»

Україна, 03143, м. Київ, вул. акад. Лебедєва, 37.
тел.: (044) 526-19-18, е-mail: info@ieenas.org, веб-сайт: http://ieenas.org

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади

провідного наукового співробітника відділу фітоекології

Загальні вимоги

Посадові обов’язки

Здійснює наукове керівництво групою співробітників при дослідженні окремих тем (завдань), також розділів (етапів) науково-дослідних робіт відділу чи є відповідальним виконавцем найскладніших та найвідповідальніших робіт.

Розробляє плани та методичні програми проведення досліджень та розробок.

Обґрунтовує напрями нових досліджень та методи їх виконання, вносить пропозиції до планів науково-дослідних робіт.

Організує збирання та вивчення науково-технічної інформації за темою, провадить аналіз і теоретичне узагальнення наукових даних, результатів експериментів та спостережень.

Перевіряє правильність результатів, отриманих співробітниками, що працюють під його керівництвом.

Визначає сферу застосування результатів наукових досліджень, організує практичну реалізацію цих результатів.

Бере участь в підвищенні кваліфікації працівників підпорядкованої йому групи.

Строковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі

Для працівників Інституту

1) Письмова заява на ім’я директора про участь у конкурсі.

Для інших учасників конкурсу

1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, зокрема, опублікованих:

у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

у наукових виданнях інших держав;

у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у колективних монографіях); посилання на наукові онлайн-профілі;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Термін прийому документів

Початок: 20 грудня 2021 р.

Закінчення: 20 січня 2022 р.

Адреса прийому документів

Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України»,

вул. акад. Лебедєва, 37, м. Київ, Україна, 03143

Контакти для довідок

начальник відділу кадрів: Громова Ольга Сергіївна,

е-mail: konkurs.iee@gmail.com

тел.: 093-386-69-66

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища

Науковий ступінь

доктор біологічних наук або кандидат біологічних наук.

Вчене звання

має вчене звання

Досвід наукової роботи

не менше 8 років

Вимоги до публікацій

статті у наукових фахових рецензованих виданнях, у т.ч. не менше двох у провідних періодичних виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS та/або WoS. Провідні періодичні видання визначаються за класифікацією SCImago Journal Rank або Journal Citation Reports як такі, що входять до 1-2 квартилів, або входили до них у рік публікації або подачі статті претендента.