Другий інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

РАДА БОТАНІЧНИХ САДІВ ТА ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНИ

НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЕКОМОНІТОРИНГУ ТА БІОРІЗНОМАНІТТЯ МЕГАПОЛІСУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ім. М.М. ГРИШКА

Міжнародна наукова конференція

«РОЛЬ БОТАНІЧНИХ САДІВ І ДЕНДРОПАРКІВ У ЗБЕРЕЖЕННІ ТА ЗБАГАЧЕННІ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ»

28-31 травня 2013 р.

Другий інформаційний лист

Київ 2013

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Дякуємо за виявлене Вами бажання взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій», яка відбудеться 28-31 травня 2013 р. у м. Києві на базі ДНУ «Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України». Ваша доповідь включена до програми конференції як пленарна / секційна / стендова / заочна. Тези доповіді внесені до збірника, який буде видано до початку роботи конференції. Організаційний внесок для учасників, які особисто візьмуть участь у роботі конференції становить 100 гривень та сплачується під час реєстрації.

Оргкомітетом за матеріалами конференції також планується випуск тематичного збірника статей «Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій». Рішення про публікацію статті буде прийнято редакційною колегією після обов'язкового рецензування рукопису (термін рецензування - 1 місяць). Рукописи статей в електронній формі та на паперових носіях (2 екземпляри) подаються до Оргкомітету участниками конференції особисто під час реєстрації (29 травня 2013 р.). Орієнтовний термін видання збірника - 1 грудня 2013 року. Вартість публікації - 20 грн. за сторінку. Правила оформлення рукопису додаються.

Проїзд, харчування та проживання учасники конференції сплачують індивідуально.

Орієнтовна вартість проживання: в пансіонаті «Феофанія» становить близько 100 грн. за добу; в готелях міста - від 250 грн. за добу.

Детальна інформація про вартість проживання в готелях Києва буде розміщена на веб-сайті ДНУ «Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України».:www://mebrc.org - Події - Оголошення

Потурбуйтеся, будь ласка, про зворотній квиток.

Організаційний комітет планує культурну програму та екскурсії під час роботи конференції.

Обрати екскурсію Ви зможете під час реєстрації.

Будемо раді бачити Вас у Києві!

Оргкомітет

Додаток до Другого інформаційного листа

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

для публікації у тематичному збірнику «Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій»

Загальні положення. До публікації приймаються статті за результатами власних досліджень з тематики конференції, що раніше ніде не публікувались. Статті до збірника приймаються українською, російською або англійською мовами.

Стаття має містити наступні обов'язкові розділи: «Вступ», «Матеріали і методи», «Результати», «Обговорення» (можна об'єднати в одному розділі «Результати та обговорення»), «Висновки». За бажанням автора усі розділи, крім «Вступ» та «Висновки» можна розділяти на підрозділи. Рукопис подається в електронній та друкованій формах, які мають бути ідентичними. Загальний обсяг статті не більше 15 сторінок.

Вимоги щодо оформлення рукопису. Електронна форма рукопису має бути підготованою у версії Microsoft Word 97-2003. Назва файлу - прізвище першого автора англійською мовою. Шрифт Times New Roman, кегль 12, абзацний відступ 1 см, міжрядковий інтервал 20 пт, усі береги - 20 мм.

Слова розділяються одним пробілом. Не допускається форматування тексту, таблиць і рисунків (розміщення «по центру», створення відступів тощо) за допомогою численних пробілів. Після крапки, коми або решти знаків пунктуації завжди ставиться пробіл, у тому числі, після та між ініціалами, після та між скороченнями у переліку літератури. Пробіл також обов'язковий між цифрою та одиницею виміру, наприклад «5 см». Між ініціалами, цифрою та одиницею виміру тощо необхідно ставити ставити нерозривний пробіл. Дефіс позначається символом «-», а тире символом «-», перед та після тире, якщо воно не між цифрами, ставляться пробіли. Використання переносів у рукописі є неприйнятним. Винятком є «м'який» перенос (Ctrl + -) слів у таблицях.

Абревіатури у рукописі не допускаються, за винятком поширених скорочень, одиниць виміру та бібліографічних скорочень списку літератури. Знак множення або гібридизації позначається як «×» (а не символами «∙», «*», «x» тощо), градуси як «°» а не як «0», лапки позначаються «типографською ялинкою», а не як «"», квадратні метри позначаються м2, а не як кв. м. Апостроф українською та іншими мовами позначається як «'». Сторінки рукопису не нумеруються в електронному варіанті, проте проставляються олівцем у паперовому.

Латинські назви родів та видів тварин і рослин виділяються курсивом, включаючи їх згадування в назвах публікацій бібліографічного списку. Прямим шрифтом пишуться: назви таксонів надродового рівня (родина, порядок, ряд) та синтаксонів, імена авторів таксонів, скорочення, що позначають ранг (var., f., ssp. тощо), назви тварин, рослин, сортів і порід українською, російською та англійською мовами. Наприклад: м'ята довголиста - Mentha longifolia (L.) Huds. (Lamiaceae), Eurytoma sp. (Hymenoptera: Chalcidoidea).

При необхідності внесення до тексту спеціальних символів (*, +, ÷, ≤, ∑ тощо) слід використовувати символи шрифту, а не формули Microsoft Equation, оскільки це може викликати проблеми під час друку.

Оформлення формул. Прості формули, які можна вмістити одним рядком, розміщуються безпосередньо у тексті. Складні формули необхідно викласти наступним рядком після тексту, за допомогою шаблону Microsoft Equation. Розмір шрифту формул для символів звичайного розміру - 12 пт, для символів верхніх та нижніх індексів - 7 пт.

Оформлення таблиць.

Таблиці вставляються в текст одразу після посилання або з наступної сторінки, якщо на поточній сторінці не вистачає місця. Усі таблиці мають бути пронумеровані арабськими цифрами та мати назви, перша з них позначається «Таблиця 1». Розмір шрифту у таблицях може бути збільшеним або зменшеним на 2 пт.

Оформлення рисунків. Рисунки вставляються в текст після посилання. Усі рисунки мають бути пронумеровані арабськими цифрами та мати назви, перший з них позначається як «Рис. 1». Діаграми, штрихові рисунки та фотографії - подаються у чорно-білому варіанті. Таблиці (*doc.) та рисунки (*jpg. або *tiff.) додатково подаються кожен в окремому файлі, які називаються англійською мовою так: прізвище першого автора_рисунок_номер або таблиця_номер. Наприклад: Sokolov_Fig_03, Ivanenko_Tab_05.

Зразки оформлення бібліографичних посилань.

Книги:

Виноградов Б.В. Основы ландшафтной экологии. - М.: ГЕОС, 1998. 418 c.

Статті в періодичних виданнях:

Гиляров А.М. В поисках универсальных закономерностей организации сообществ: прогресс на пути нейтрализма // Журн. общ. биол.- 2010.- Т. 71, № 5. - С. 386-401.

Падун І.М. Сучасний стан рослинності урочища Феофанія // Укр. ботан. журн. - Т. 42, № 2. - 1985. - С. 17-20.

Статті в тематичних збірниках:

Tokhtar V.K. The recent invasias of alien species into rural areas in the south-east of Ukraine // Proceed. IV Inter. Conf. «Anthropization and environment of rural settlements. Flora and Vegetation». - Zemplinska Širava (Slovakia), 1999 - P. 96-102.

Clemants S.E., Mosyakin S.L. Dysphania R.Brown; Chenopodium Linnaeus // Flora of North America north of Mexico / Ed. by FNA Editorial Committee. - New York & Oxford: Oxford Univ. Press, 2003. - Vol. 4. Magnoliophyta: Caryophyllidae, pt 1. - P. 267-299.

Остапко В.М., Бойко А.В., Адвентивная фракция флоры Юго-востока Украины // Промышленная ботаника. Сб. науч. тр. - 2009. - Вып. 9. - С. 32-47.

Автореферати дисертацій:

Ковблюк М. М. Павуки родини Gnaphosidae (Arachnida, Aranei) фауни Криму: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня. канд. біол. наук / М. М. Ковблюк; Ін-т зоол. ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. - К., 2006. - 20 с.

Авторські свідоцтва, патенти на винаходи:

Декл. пат. на кор. мод. України 14465. Пристрій для звільнення коконів бджіл-мегахілідів від зовнішніх паразитів та спор патогенних грибів; А01К 51/00 / С. П. Іванов. - № u 2005 11166; Заявл. 25.11.2005; Опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5. - 3 с.: ил.

Інші видання

Бурда Р.І., Остапко В.М., Тохтар В.К. Мінливість синантропних популяцій рослин. - Донецьк: ДБС НАН України, 1997. - 90 с.

Електронні ресурси:

Автономная Республика Крым. Атлас [Электронный ресурс]: / Ин-т геогр. НАН Украины, Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, ЗАО «Ин-т передовых технол.». - К., 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): 12 см. - Систем. треб.: Windows 98\2000\XP, Pentium 400 MHz, 32 Mb RAM. - Заголовок с экрана.

Kojima J. Checklist and/or catalog of social wasps / J. Kojima [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ipc.ibaraki.ac.jp/~jkrte/wasp/list.html

Tokhtar V.K., Vinogradova Yu.K., Groshenko A.S. Microevolution and Invasiveness of Oenothera L. Species (Subsect. Oenothera, Onagraceae) in Europe // Russian Journal of Biological Invasions. - 2011 - Vol. 2, No. 4. - P. 273-280.

http://www.sevin.ru/invasjour/issues/2011_3/Tokhtar_11_3.pdf

Розміщення матеріалу.

  • УДК - великими літерами, вирівнювання по лівому краю;

  • назва статті - великими літерами напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру;

  • прізвище та ініціали автора (авторів) - напівжирний курсив, вирівнювання по центру;

  • назва установи, в якій проводилося дослідження, місто, країна - курсив, вирівнювання по центру;

  • електронна адреса автора (авторів) - курсив, вирівнювання по центру;

  • анотація мовою, якою подається стаття;

  • ключові слова (великими літерами) мовою, якою подається стаття;

  • текст статті;

  • список літератури;

  • анотація з наведеними УДК, назвою, ініціалами та прізвищами автора (авторів), а також ключовими словами - ще двома мовами (українською, російською та англійською) залежно від того, якою мовою подається стаття.