Відділ фітоекології

ПІБ
Посада, вчене звання, науковий ступінь
Завідувач відділу | Доцент | Д.б.н.

Нецветов Максим Вікторович

Посада
Завідувач відділу
Вчене звання
Доцент
Науковий ступінь
Д.б.н.
Телефон
(044) 526-18-66
Старший науковий співробітник | Доцент | К.б.н.

Бойко Сергій Михайлович

Посада
Старший науковий співробітник
Вчене звання
Доцент
Науковий ступінь
К.б.н.
Телефон
(044) 526-18-66
Молодший науковий співробітник | К.г.н.

Конякін Сергій Миколайович

Конякін Сергій Миколайович
Посада
Молодший науковий співробітник
Науковий ступінь
К.г.н.
Телефон
(044) 526-19-18
Загальні інформація

Короткі біографічні дані: У 2008 році закінчив Черкаський державний технологічний університет та отримав диплом із відзнакою за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» з правом викладання екології в освітніх закладах. Навчався в аспірантурі природоохоронного факультету Одеського державного екологічного університету (2009-2013 рр.). В 2015 р. захистив дисертацію на тему: «Регіональна екомережа Черкаської області: географічні засади формування і розвитку» зі спеціальності 11.00.11 «конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів».

Основні етапи роботи:

2008-2009 рр. – інженер 1-ї категорії сектора екології технічної служби Одеської залізниці;

2009-2010 рр. – завідувач відділу екологічної експертизи газети «Час пік»;

2010-2011 рр. – молодший науковий співробітник Центру заповідної справи, рекреації та екотуризму Державної екологічної академії післядипломної освіти й управління;

З 2014 р. по нині – молодший науковий співробітник відділу фітоекології в ДУ «ІЕЕ НАН України».

З 2016 р. – Голова Ради молодих вчених Інституту.

Основні напрямки наукової діяльності: ландшафтна екологія, біогеографія, заповідна справа, конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів

Наукові інтереси: природничо-географічне обґрунтування регіональних та локальних екомереж; дослідження зв’язку між екопроблемами та ступенем антропогенізації ландшафтних комплексів та їхніх компонентів; дослідження важких металів та фітотоксичних елементів у довкіллі.

Участь в наукових товариствах. Член Черкаського відділення географічного товариства України.

Основні наукові публікації. Результати наукових досліджень С. М. Конякіна висвітлені в 40 наукових працях, з яких 17 статей у фахових наукових виданнях.

Публікації

1. Природа Черкаської області: роки й автори: хронологічний покажчик / Упорядник С. М. Конякін. – Вип. 1. – К. : «ДІА», 2016. – 120 с.

2. Mikheev А. N. Schchur. Study of the impact of sodium and chlorine ions on the morphometric characteristics of Tilia cordata Mill. / А. N. Mikheev, A. A. Grodzinskaya, V. B. Nebesnyi, H. Yu. Honchar, S. N. Koniakin, I. K. Teslenko, K. Yu.Shchur // Ботаніка і мікологія: сучасні горизонти: збірка праць, присвячених 90-річчю з дня народження академіка АН України А. М. Гродзинського (1926–1988) / уклад. : Н. В. Заіменко, Г. А. Гродзинська, Т. А. Бугаєнко, М. М. Давиденко, С. О. Сирчін, відп. ред. Н. В. Заіменко. – К. : 2016. – С. 274–292.

3. Корнелюк Н. М. Вміст важких металів у листках Tilia cordata Mill. та ґрунті урбоекосистем м. Черкаси / Н. М. Корнелюк, С. М. Конякін, Г. А. Гродзинська // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 3. – С. 24–32.

4. Vitaliy B. Nebesnyi. The use of Tilia cordata Mill. as bioindicator for the evaluation of the ecological state of Kyiv urbanized areas (Ukraine) / Vitaliy B. Nebesnyi, Аnna А. Grodzinskaya, Аnna Yu. Gonchar, Sergiy M. Konyakin, Кonstantin Yu. Schur // Journal of Medicinal Plants Studies. – 2015; 4(3): 277–282.

5. Конякин С. Н. Геоэкологическая ситуация Черкасской административной области (Украина) / С. Н. Конякин, Н. Н. Барщевская, Н. Н. Корнелюк // Сборник трудов Международной научно-технической конференции «Промышленная экология» / под. общ. ред. Басалай И. А. – Минск : БНТУ, 2015. – С. 128–134.

6. Конякін С. М. Регіональна екомережа Черкаської області: географічні засади формування і розвитку: автореф. дис. канд. геогр. наук: 11.00.11. «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів» / С. М. Конякін. – Одеса, 2015. – 20 с.

7. Конякин С. Н. Географические основы формирования и развития экосети Черкасской области / С. Н. Конякин, В. М. Пащенко // Геология, география и глобальная энергия. Серия: география. – Астрахань, 2014 – № 1 (52). – С. 152–164.

8. Матяшук Р. К. Вікові дуби «Феофанії» – пам’ятки живої природи краю / Р. К. Матяшук, В. Б. Небесний, С. М. Конякін, І. В. Ткаченко, Ю. С. Прокопук // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: біологія [Електронний ресурс]. – 2014. – № 6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nd_2014_6_18.pdf

9. Чемерис І. А. Аналіз стану амброзії полинолистої в урбоекосистемі м. Черкаси / І.А. Чемерис, С. М. Конякін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: біологія. – № 1 (випуск 54). – 2013. – С. 21–29.

10. Чемерис І. А. Фітомоніторинг викидів автотранспорту в умовах міського середовища / І. А. Чемерис, Н. В. Загоруйко, С. М. Конякін // Людина і довкілля. Проблеми неоекології. Серія: географія. – 2013, № 3-4 – С. 141–146.

11. Конякін С. М. Геоекологічна оцінка природно-заповідного фонду Чорнобаївщини в умовах формування регіональної екомережі Черкащини / С. М Конякін, І. А. Чемерис // Природа Західного Полісся та прилеглих територій / За заг. ред. Ф. В. Зузука. Серія: географія. – 2013. – № 10. – С. 68–74.

12. Конякін С. М. Ландшафтно-фітоценотична репрезентативність регіональної екомережі Черкащини на території Лівобережного Придніпров’я / С. М Конякін, І. А. Чемерис // Людина і довкілля. Проблеми неоекології. Серія: географія. – 2013, № 1-2 – С. 33–41.

13. Конякін С. М. Оцінка репрезентативності природно-заповідного фонду Черкаської області як основи функціонування регіональної екомережі / С. М. Конякін // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: географія. – 2012. – Вип. – 614-615. – С. 58–65.

14. Катеруша О. М. Природно-заповідна складова рекреаційного потенціалу Одеської області / О. М. Катеруша, Т. А. Сафранов, А. І. Волков, С. М. Конякін // Вісник Одеського державного екологічного університету: науковий журнал / Гол. редактор Є. Д. Гопченко. – Серія: екологія, 2012, вип. 14 – С. 5–14.

Науковий співробітник | кандидат сільськогосподарських наук

Крилов Ярослав Ігорович

Крилов Ярослав Ігорович
Посада
Науковий співробітник
Науковий ступінь
кандидат сільськогосподарських наук
Телефон
097-122-32-54
Загальні інформація

Біографічні дані.

У 2012 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування та отримав диплом із відзнакою освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Лісове господарство» з дослідницьким спрямуванням «Лісоаграрне ландшафтознавство». Навчався в аспірантурі НУБіП України м. Київ (2013–2016 рр.). В 2016 р. достроково захистив дисертацію на тему: «Протиерозійні властивості дубових насаджень на яружно-балкових системах центральної частини Придніпровської височини» зі спеціальності 06.03.01 – «лісові культури та фітомеліорація».

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри відтворення лісів і лісових меліорацій Юхновський В. Ю., Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Основні етапи роботи:

З 01. 01. 2012-01. 09. 2012 рр. – помічник лісничого Жашківського лісництва Державного підприємства «Уманське лісове господарство».

З 01. 11. 2016 р. – по нині в. о. наукового співробітника, відділу фітоекології ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України».

Сфера наукових інтересів:

Лісове господарство, лісова меліорація, агролісівництво, дендрохронологія та раціональне використання лісових ресурсів.

Основні напрями наукової діяльності:

Меліоративні властивості протиерозійних насаджень на яружно-балкових схилах, відтворення та створення лісових насаджень.

Основні наукові досягнення та здобутки:

Опубліковано 15 наукових праць, із яких: 4 статті у наукових фахових виданнях України, 3 статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародної наукометричної бази даних, 5 тез наукових доповідей. Співавтор 3 патентів на корисну модель.